INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ZEKÂ OYUNLARININ ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ
(THE EFFECTS OF INTELLIGENCE GAMES ON MATHS SUCCESS OF THE STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES )

Author : Abdulkadir SAĞLAM  ;Habibe SAĞLAM; Hüzeyf GÜNGÖR; Mehmet Refik BAYRAM & Ali ALPSAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 71
Page : 1404-1418
    


Summary

Bu çalışmada hafif düzeyde öğrenme güçlüğü tanısı olan evde eğitim öğrencilerine matematiksel zekâ oyunları ile ders anlatmanın, öğrencilerin matematik başarısına etkisinin olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır.  Araştırma ön-test/ son-test kontrol gruplu deneysel modele göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu hafif düzeyde öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş olan 12 evde eğitim öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin 6’sı çalışma grubunu, 6’sı kontrol grubunu oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından uzman görüşleri alınarak hazırlanan ve 20 sorudan oluşan ön-test, son-test ve kalıcılık testi olarak kullanılan Matematik Başarı Testi ile toplanılmıştır. Çalışmada, çalışma grubuna 8 hafta boyunca haftada 3’er saat olarak belirlenen matematiksel zekâ oyunları (mangala, futoshiki, kendoku, kakuro, sihirli piramit, tangram ve çarpmaca) ile matematik dersi anlatılırken, kontrol grubuna aynı sürede normal müfredatta yer alan haliyle aynı konular anlatılmıştır.  Sonuç olarak hafif düzeyde öğrenme güçlüğü olan öğrencilere matematik öğretiminde çalışma grubu ile kontrol grubu arasında son-test puanlarında 15,00 puan; kalıcılık testi puan ortalamalarında ise 5,00 puanlık çalışma grubu lehine artış olduğu, matematiksel zekâ oyunlarından yararlanılarak ders anlatılması bu öğrencilerin matematiksel becerileri öğrenmelerini ve bu öğrenmelerin kalıcılığını arttırdığı, matematik başarılarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.Keywords
Öğrenme Güçlüğü, Zekâ Oyunları, Matematik Başarısı.

Abstract

This study, it is aimed to research whether there is an effect of teaching with mathematical intelligence games to homeschooling students diagnosed with mild learning disabilities on the maths success of the students.  The research is patterned according to the experimental model with a pre-test/final-test control group. The study group consisted of 12 home-schooled students that are diagnosed with a mild level of learning difficulty. 6 of the students constituted the study group and 6 of them constituted the control group. The data were collected by pre-test, final-test, and permanence tests, consisting of 20 questions that are prepared by the researcher by taking expert opinions. In the study, the study group was given mathematics lesson with mathematical brain games (mangala, futoshiki, kendoku, kakuro, magic pyramid, tangram, and multiplication) which were set at 3 hours per week for 8 weeks, while the same subjects were taught to the control group in the same period as in the normal curriculum.  As a result, it was observed that there was 15.00 points increase in the final-test between the study and control groups and 5.00 points of increase in the permanence test on behalf of the study group when teaching mathematics to the students that have mild level learning difficulties, that teaching with mathematical intelligence games is increasing these students' maths learning skills and the permanence of these skills, that it is affecting the maths success of these students positively.Keywords
Learning Difficulties, Intelligence Games, Maths Success.