INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

A SYSTEMATIC REVIEW OF RESEARCH ON MIND MAPPING IN EFL CONTEXT
(YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ZİHİN HARİTALARI ÜZERİNE SİSTEMATİK DERLEME ÇALIŞMASI )

Author : Abdullah ARSLAN  & Saime Evren KÖYLÜ BAYDEMİR  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 14
Page : 1801-1811
1105    824


Summary

Bu araştırmanın amacı sistematik derleme yoluyla yabancı dil öğretiminde zihin haritalarının kullanımının incelenmesi, katkılarının ve kullanım güçlüklerinin ortaya konmasıdır. Bu amaçla, 2007-2017 yılları arasında yayınlanmış makaleler bu çalışmaya dahil edilmiştir. İlgili yayınlara ulaşabilmek için ERIC Education, EBSCOhost, ScienceDirect, Scopus, ve Web of Science (WOS) elektronik veri tabanları taranmıştır. Her bir çalışma Tesch’in öne sürdüğü sekiz basamağa uygun olarak incelenerek ve veriler yüzde ve frekanslar ile tablolar halinde aktarılmıştır. Bu araştırma sonucunda zihin haritalarının sınıf içi dil öğretiminde hem dil öğrenen bireyler hem de yabancı dil öğretimi üzerine önemli etkisinin olduğu sonucuna varılabilir.Keywords
Zihin Haritaları, Yabancı Dil Öğretimi, Sistematik Derleme.

Abstract

The aim of this current research is to analyse the aims of studies on mind mapping in EFL context through a systematic review research and to present the benefits and challenges of mind mapping in this field. In the research, a total of 31 studies made up of articles, published between the years of 2007-2017 were chosen in line with a set of criteria. The systematic review of research on mind mapping in EFL context was performed using the following computerised databases: ERIC Education, EBSCOhost, ScienceDirect, Scopus, and Web of Science (WOS). Each study was examined in accordance with Tesch’s eight steps within the context of the aims of the studies, the advantages and challenges of using mind mapping in EFL context. The obtained data were interpreted using descriptive analysis, percentages, and frequencies through tables. Based on the findings of this study, it may be pointed out that mind mapping in the context of teaching/learning a foreign language especially has a considerable effect on language learners in the course of language learning in classroom-based instruction.Keywords
Mind Mapping, Foreign Language Teaching, A Systematic Review.