INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ ERTELEME DAVRANIŞI PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF PROCRASTINATION BEHAVIOR OF PRIVATE SECTOR EMPLOYEES ON PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT )

Author : Perihan GÖZÜM    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 72
Page : 1806-1816
    


Summary

Bu araştırmanın amacı özel sektör çalışanlarının erteleme davranışlarının psikolojik güçlendirme üzerine etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla yapılan anket çalışmasıyla bazı değişkenlere bağlı olarak erteleme davranışlarının psikolojik güçlendirme üzerine etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistikler olan aritmetik ortalama, frekans, standart sapma ve yüzde değerlerine bakılmıştır. Özel sektör çalışanlarının genel erteleme davranışı ve psikolojik güçlendirme düzeylerini yaş değişkenine göre değerlendirdiğimiz sonuçlara göre psikolojik güçlendirme ölçeğinin genel ortalamaları ile anlamlılık ve yeterlilik boyutlarında gruplar arasında anlamlı farklar görülmüştür. Psikolojik güçlendirme ölçeğinin anlamlılık boyutunda ise boş zamanlarında kitap okurum diyen çalışanların düzeylerinin eğlence mekânlarına giderim diyen çalışanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. Özel sektör çalışanlarının genel erteleme davranışı ve psikolojik güçlendirme düzeylerini hizmet süresi değişkenine göre değerlendirdiğimiz sonuçlara göre genel erteleme ölçeğinde hizmet süresi 11-15 yıl olan çalışanların erteleme düzeylerinin hizmet süresi 16 yıl ve üstü olan çalışanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür. Psikolojik güçlendirme ölçeğinin özerklik alt boyutunda ise hizmet süresi 16 yıl ve üstü olan çalışanların düzeylerinin hizmet süresi 6-10 yıl olan ve 11-15 yıl olan çalışanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştirKeywords
Erteleme Davranışı, Özel Sektör Çalışanları, Psikolojik Güçlendirme.

Abstract

The purpose of this research is to investigate whether the procrastination behaviors of private-sector employees have an effect on psychological empowerment. With the questionnaire used for this purpose, the effects of procrastination behaviors on psychological strengthening depending on some variables have been examined. In the analysis of the research data, descriptive statistics such as arithmetic mean, frequency, standard deviation, and percentage values have been used. When we evaluated the general procrastination behavior and psychological empowerment levels of private-sector employees according to the leisure time preferences variable, no significant difference was observed between the mean scores of the general procrastination scale and the psychological empowerment scale. For the significance level of the psychological empowerment scale, the levels of employees who stated that they read books in their spare time were found to be significantly higher than those who stated that they go out. According to the analysis results of the general procrastination behavior and psychological strengthening levels of private-sector employees according to the professional experience variable, the procrastination levels of employees with a professional experience of 11-15 years on the general procrastination scale were found to be significantly higher than those of employees with a professional experience of 16 years or more. In the autonomy sub-dimension of the psychological strengthening scale, the levels of employees with a professional experience of 16 years or more were found to be significantly higher than those of employees with a professional experience of 6-10 years and 11-15 yearsKeywords
Procrastination Behavior, Private Sector Employees, Psychological Empowerment.