INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞBİRLİĞİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI VE SAĞLADIĞI FAYDALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A STUDY ON THE USE OF COLLABORATION TECHNOLOGY AND ITS BENEFITS )

Author : SERKAN ADA  & Murat KARABEN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 14
Page : 1655-1664
1268    714


Summary

İşbirliği olgusu günümüzde hem bireysel hem de kurumsal açıdan stratejik amaçlara ulaşılmasında bir gerekliliktir. İşletme operasyonlarının neredeyse tamamında çalışanların koordinasyon sağlayarak işbirliği içinde işleri yürütmeleri gerekmektedir. İşbirliği teknolojisi kullanımı ile artık işbirliğinin sağlanması çok kolay bir hale gelmiştir. Bugün artık güncel olarak kullanılan birçok işbirliği teknolojisi ve uygulaması çalışanların bir arada ortak iş yürütmesini kolaylaştırmaktadır. İşbirliği teknolojilerinin değişik türleri sayesinde çalışanlar bazen eş zamanlı (senkron) olarak iletişim kurarak işlerini yürütmekte, bazen de eş zamanlı olmadan (asenkron) yani aynı anda bir arada bulunmalarını gerektirmeden bir işi tamamlayabilmektedirler. Bu sayede kurumsal ve bireysel düzeyde birçok fayda sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, işbirliği teknolojisi türleri ile bunların sağladığı faydalar arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Diğer bir ifade ile, bu çalışma kapsamında senkron ve asenkron işbirliği teknolojisi kullanımı ile bu teknolojilerin sağladığı kurumsal ve bireysel faydalar arasında bir ilişki olup olmadığı test edilmektedir. Araştırmanın bulgularına göre senkron işbirliği teknolojisi ile kurumsal fayda arasında ve asenkron işbirliği teknolojisi ile bireysel fayda arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.Keywords
İşbirliği teknolojisi, senkron, asenkron, fayda, yapısal eşitlik modellemesi

Abstract

Collaboration is a phenomenon required to achieve individual as well as institutional goals. Business employees have to work in collaboration in almost all of the operations in businesses by enabling coordination. Achieving the collaboration has been facilitated via the use of collaboration technologies. Today, a great deal of collaboration technologies and applications enable employees to work together. Thanks to different types of collaboration technologies, employees synchronously communicate to each other and complete tasks in some cases, while they are also able to asynchronously work without communicating at the same time. In this way, there are many institutional as well as individual benefits obtained from these technologies. The objective of the current study is to examine the association between the types of collaboration technologies and the benefits obtained from them. More specifically, we test whether the use of synchronous and asynchronous collaboration technologies have any impact on institutional and individual benefits. The findings reveal that there is a positive and significant association between synchronous collaboration technology use and institutional benefits, while asynchronous collaboration technology use positively and significantly influence individual benefits.Keywords
Collaboration technology, synchronous, asynchronous, benefit, structural equation modeling