INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ÜLKELERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEMS OF TURKEY AND THE FOUNDING COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION )

Author : Ahmet ÇOBAN  ; Ömer ERGENEKON  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 72
Page : 1683-1699
    


Summary

Bu araştırmada, Türkiye ve Avrupa Birliği kurucu ülkelerinin okul öncesi eğitim sistemleri incelenmiş, elde edilen sonuçlar doğrultusunda Türkiye ile Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg okul öncesi eğitim sistemleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda, Türkiye’de okul öncesi eğitim sisteminde yaşanan bazı sorunlar tespit edilerek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yolu ile elde edilmiştir. Araştırmanın verileri amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Bu kapsamda çalışma, Türkiye ile Avrupa Birliği kurucu ülkelerinden olan Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ile sınırlandırılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; Türkiye’nin, okul öncesi eğitimin amacı, yapısı, yönetim ve denetimi, okul öncesi öğretmeni yetiştirme süreci, okul öncesi öğretmenlerin mesleki statüsü ve toplumsal rol tipolojisi ile okul öncesi eğitim programı bakımından Avrupa Birliği kurucu ülkeleri ile genel olarak benzerlik gösterdiği görülmüştür. Buna karşın; Türkiye’nin Avrupa Birliği kurucu ülkelerine göre, okul öncesi eğitimde finansal kaynakların sağlanması, okul öncesi eğitimde ücret durumu, okul tercih hakkı, eğitim-öğretim süresi ve sınıflarda yardımcı personel bulundurma durumu bakımından farklılık gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği kurucu ülkelerine göre, okul öncesi eğitimde okullaşma oranında, çocuk başına yapılan yıllık harcama miktarında ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından da geride olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle, Türkiye’nin okul öncesi eğitim sisteminin nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesine yönelik şu öneriler geliştirilmiştir: Türkiye’de okul öncesi eğitime, yerel yönetimlerin daha fazla finansal destek sağlaması için yasal düzenleme yapılabilir. Okul öncesi eğitimde, okullaşma oranında istenilen artışın sağlanabilmesi için 5 yaş, zorunlu eğitim kapsamına alınabilir ve okul öncesi eğitim ücretsiz sağlanabilir. Merkezi bütçe doğrultusunda sağlanan eğitim harcamalarında okul öncesi eğitime daha fazla kaynak aktarılarak okul öncesi eğitimde yıllık öğrenci başına harcanan para miktarı artırılabilir. Okul öncesi eğitimde, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi için belli bir planlama çerçevesinde okul öncesi öğretmeni atamasında artışa gidilebilir. Ayrıca her okul öncesi öğretmenine bir yardımcı personelin tahsis edilmesi fayda sağlayabilir.Keywords
Karşılaştırmalı Eğitim, Okul Öncesi Eğitim

Abstract

In this research, the pre-school education systems of Turkey and the founding countries of the European Union were examined, and the pre-school education systems of Turkey and Germany, France, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg were compared in line with the results obtained. As a result of this comparison, it is aimed to identify some problems in the pre-school education system in Turkey and to develop solutions for these problems. The research was carried out with a descriptive survey model. The data of the research were obtained through document analysis, one of the qualitative research methods. The data of the study were collected by criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling types. In this context, the study is limited to Turkey and the founding countries of the European Union, Germany, France, Italy, Netherlands, Belgium and Luxembourg. Descriptive analysis technique was used in the analysis of the obtained data.

According to the findings obtained as a result of the research; It has been observed that Turkey is generally similar to the founding countries of the European Union in terms of the purpose, structure, management and supervision of pre-school education, pre-school teacher training process, pre-school teachers' professional status and social role typology, and pre-school education program. However; It has been determined that Turkey differs from the founding countries of the European Union in terms of providing financial resources in pre-school education, wage status in pre-school education, freedom of choice of school, duration of education and availability of auxiliary staff in classrooms. In addition, it has been determined that Turkey is behind the European Union founding countries in terms of preschool enrollment rate, annual expenditure per child and the number of students per teacher.

Based on the results obtained in the research, the following suggestions have been developed to improve Turkey's pre-school education system in terms of quality and quantity: Legal arrangements can be made for local governments to provide more financial support to pre-school education in Turkey. In order to achieve the desired increase in the schooling rate in pre-school education, the age of 5 can be included in the scope of compulsory education and pre-school education can be provided free of charge. The amount of money spent per year in pre-school education can be increased by transferring more resources to pre-school education in education expenditures provided in line with the central budget. In pre-school education, an increase can be made in the appointment of pre-school teachers within the framework of a certain planning in order to reduce the number of students per teacher. In addition, it may be beneficial to allocate an assistant staff to each preschool teacherKeywords
Comparative education, preschool education system,