INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

NESÎMÎ VE ŞEYHÎ DİVANINDA GÖRÜLEN ORTAK UNSURLARDAN HAREKETLE NESİMİ’NİN ŞEYHİ ŞİİRLERİNE ETKİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE EFFECT OF NESİMİ'S SHAYHİ'S POEMS FROM THE COMMON ELEMENTS OBSERVED IN THE DIVISION OF NESİMİ AND SHEIKHİ )

Author : Filiz KALYON    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 72
Page : 1671-1682
    


Summary

Divan şiiri farklı dönemler içerisinde yaşamış ve eser vermiş şairleri kapsaması açısından büyük bir değer olarak görülmektedir. Divan şiirinin bu farklı dönemleri içerisinde yazılmış olan şiirler gerek tarz gerekse şiirlerde kullanılmış olan kelime ve mazmunlar açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Farklı yüzyıllarda yaşamış olan şairlerin birçok hususta birbirinden etkilenmelerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkan şiirleri incelendiğinde, bazı şairlerin kendisine örnek olarak seçtiği şairlerden birçok açıdan etkilenmiş olduğu görülmektedir. Şairleri etkileyen sanatçıların başında gelen Nesîmî, divan şiirinin birçok döneminde gerek hayat hikâyesi gerekse şiirlerinde kullandığı tabirlerle dikkat çekmiş bir şair olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendi dönemi kadar diğer dönemlerde de etkisini sürdürmüş olan Nesîmî’nin şiirleri birçok şair tarafından örnek alınmıştır. Bu şairlerden biri de 15. yüzyılda yaşamış olan Şeyhî’dir. Şeyhî’nin şiirleri incelendiğinde kullandığı kelime ve tasavvufi tabirlerin, Nesîmî’nin şiirinde kullanılan kelime ve tabirlerle benzeştiği fark edilmektedir. Bu benzerlik üslup benzerliğini de beraberinde getirmiştir. Her iki şairin şiirleri karşılaştırıldığında, Şeyhî’nin, kendisinden önceki yüzyılda yaşamış olan Nesîmî’nin üslubunu kendi şiirlerine yansıtmış olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Nesîmî ve Şeyhî’nin şiirleri incelenmiş olup, her iki şairin şiirlerinde görülen kelime kullanımı ve üsluptaki benzerliklerin karşılaştırılması yapılmıştırKeywords
Osmanlı şiiri, Nesîmî, Şeyhî, ortak unsurlar

Abstract

Divan poetry is seen as a great value in terms of covering poets who lived and worked in different periods. The poems written in these different periods of Divan poetry have special importance in terms of both the style and the words and metaphors used in the poems. When the poems we encounter as a reflection of the influence of poets who lived in different centuries from each other on many issues are examined, it is seen that some poets were influenced by the poets they chose as examples for themselves in many ways. Nesîmî, who is one of the leading artists who influenced poets, appears as a poet who has drawn attention in many periods of divan poetry, both with his life story and the expressions he used in his poems. Nesîmî's poems, which continued to be influential in other periods as well as in his own period, were taken as examples by many poets. One of these poets is Şeyhî, who lived in the 15th century. When Şeyhî's poems are examined, it is noticed that the words and mystical expressions he uses are similar to the words and phrases used in Nesîmî's poetry. This similarity brought about the similarity of style. When the poems of both poets are compared, it is seen that Şeyhî reflected the style of Nesîmî, who lived in the previous century, into his own poems. In this study, the poems of Nesîmî and Şeyhî were examined and the use of words and the similarities in style in the poems of both poets were comparedKeywords
Ottoman Poetry, Nasimi, Sheıkhi, Common Elements