INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNDE UZAKTAN EĞİTİM: AKADEMİK PERSONELLERİN PERSPEKTİFİNDEN
(DISTANCE EDUCATION IN FACULTIES OF SPORTS SCIENCES DURING THE COVID-19 PANDEMIC: FROM THE PERSPECTIVES OF ACADEMIC STAFF )

Author : Ahmet Emre FAKAZLI  ; Sevim Handan YILMAZ & Ekrem Levent İLHAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 72
Page : 1711-1720
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, COVİD-19 pandemisi sürecinde spor bilimleri fakültesinde hem teorik hem de uygulamalı derslere giren akademisyenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma derinlemesine bilgiler elde etmek amacıyla nitel araştırma yönteminde fenomenoloji deseninde tasarlanmıştır. Araştırmaya, dört öğretim görevlisi, dört Dr. Öğr. Üyesi ve iki Prof. Dr. olmak üzere toplamda 10 akademisyen gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise, objektif ve sistematik çıkarımlar yapmak amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan akademisyenlerin özellikle uygulamalı derslerin işleyişindeki verimsizlik, süreç başında karşılaşılan altyapı ve internet bağlantısı sorunları, ölçme ve değerlendirme noktasında karşılaşılan problemler ve öğrenciyle etkileşimin mümkün olmaması sebebiyle etkili bir eğitim dönemi geçirmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, teorik derslerin verimli geçmesi, uzaktan eğitimin mekân ve zaman konusunda sağladığı konfor ve bu süreçte yeni kazanımlar elde etmelerinden dolayı uzaktan eğitim sürecinin akademisyenler açısından avantajlı ve etkili geçtiği sonucuna ulaşılmıştırKeywords
COVİD-19, akademik personel, spor bilimleri, uzaktan eğitim

Abstract

The current study aims to examine the opinions of academicians who give both theoretical and applied for courses at the faculty of sports sciences on distance education during the COVID-19 pandemic. The research was designed as phenomenology in the qualitative research method in order to obtain in-depth information. A total of 10 academicians, four lecturers, four Dr. Assistant Professors, and two Professor. Dr. participated in the study voluntarily. A semi-structured interview form developed by the researchers was used as a data collection tool. In the analysis of the obtained data, the content analysis method was used in order to make objective and systematic inferences. When the results of the research were evaluated, it was found that the academicians participating in the research did not have an effective education period, especially due to the inefficiency in the functioning of the applied courses, the infrastructure and internet connection problems encountered at the beginning of the process, the problems encountered at the point of measurement and evaluation, and the inability to interact with the student. On the other hand, it was concluded that the distance education process is also advantageous and effective for academicians thanks to the efficiency of the theoretical courses, the comfort provided by distance education in terms of space and time, and the new gains they gained in this processKeywords
COVİD-19, academic staff, sports science, distance learning