INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SI·GARA-ALKOL KULLANIM DÜZEYLERİ VE AİLE AİDİYETİ
(CIGARETTE-ALCOHOL USE LEVELS AND FAMILY FRIENDSHIP OF UNIVERSITY STUDENTS )

Author : Ayşegül PARLAKYILDIZ BİLECEN  ; Karomatullo SAFAROV & Emrecan DUYAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 72
Page : 1739-1748
    


Summary

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı, etkili faktörler ve bunun aile aidiyeti ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören 378 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, 27 sorudan oluşan anket ve 17 sorudan oluşan 1 adet Aile Aidiyet Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 17.10’dur. Öğrencilerin %69.3’ü hayatında hiç sigara içmemişken, nadiren içenlerin oranı %14.8’dir. Sigarayı her gün yarım paket içen öğrenci %7.2, bir paket bitiren %5.6 ve daha fazla tüketen öğrenci oranı %2.6’dır. Öğrencilerden 74.9’u hiç alkol denemediğini ifade ederken, 21.2’si nadiren kullandığını ve %3.9’u sık sık içtiğini belirtmişledir. Gençlik dönemlerinde bireylerin huzurlu ve sorunsuz bir aile ortamı ve kuvvetli aile bağları içinde yaşaması, bireyin aile aidiyetini arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bu koşullarda sigara, alkol ve madde kullanım riski daha düşük olduğu saptanmıştır.Keywords
Üniversite öğrencileri, sigara-alkol kullanımı, aile aidiyeti

Abstract

This study was conducted to determine cigarette-alcohol use among university students, effective factors, and its relationship with family belonging. The sample of the study consists of 378 students studying at Selçuk University Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry, Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Communication, and Faculty of Economics and Administrative Sciences. The data were collected using a questionnaire consisting of 27 questions and a Family Belonging Scale consisting of 17 questions. As a result of the research, the average age of the students participating in the research is 17.10. While 69.3% of the students have never smoked in their life, the rate of those who rarely smoke is 14.8%. The rate of students who smoke half a pack of cigarettes every day is 7.2%, 5.6% who finish a pack, and 2.6% who consume more. While 74.9 of the students stated that they had never tried alcohol, 21.2 of them stated that they rarely used it, and 3.9% of them that they drank frequently. Living in a peaceful and trouble-free family environment and strong family ties during the youth period plays an important role in increasing the individual's family belonging. In addition, it was determined that the risk of smoking, alcohol, and substance use is lower in these conditionsKeywords
University students, smoking-alcohol use, family belonging.