INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SOKAKLARIN PROTEST İFADE YÖNTEMİ: GRAFİTİ SANATI
(THE PROTEST EXPRESSION METHOD OF THE STREETS: THE ART OF GRAPHITE )

Author : Derya AKINCI  & Nihat DURSUN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 72
Page : 1721-1738
    


Summary

İfade şeklini sokaklardan alan grafitinin, varlığını protest ve yasadışı bir eylem biçimine borçlu olduğunu söylemek gerekir. Sokaklardan başlayan ve küresel bir sanat akımı olarak anılan grafitinin, tarihi süreç içerisindeki gelişimi ile birlikte, sosyolojik olarak ifade biçimi üzerinde durularak incelenmektedir. Bireysel ifade etme yöntemi olarak kullanılan grafitinin haz almaya yönelik motivasyonu temel olarak irdelenmekte, bireysel ifade, protest tavır ve nedenleri röportajlarla anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte sokak kültürünün görsel yansımaları ve tipografi ve görsel anlatım yönüyle incelenerek, sokaklarda var olan görsel çözümün çeşitleri örneklerle incelenmektedir. Teknik olanakların yazı ve formların tasarlanmasına etkisi, üretim biçimi olarak kullanılan yöntemler ve teknolojinin değişimine değinilmektedir. Grafitinin, bireysel ifade yöntemi olarak var olmasının yanında, evrensel konuları işleyen ve bu yönüyle kitlelerin dikkatini çeken mesajları ileten bir aygıt görevi gördüğü de söylenebilmektedir. Grafitinin ideolojik bir tavır sergilediğini ve propaganda için kullanılmasının yanında, tanıtım faaliyetlerinde kullanımına yönelik ilk örneklerinden modern hayatta ticari hayatın bir parçası olduğuna da değinilmektedir.

Türkiye’de grafitinin geçmişten bugüne olan yolculuğu; ideolojik evrimi, bic¸imsel ve tipografik anlayışı, özellikle röportajlar ve o¨rnek çalışmalarla desteklenerek nitel bir yöntemle incelenmektedir.Keywords
Grafiti, Sokak Sanatı, İletişim, Grafik Tasarım, Tipografi, Yazı Tasarımı, Toplum

Abstract

It should be said that graffiti, which takes its form of expression from the streets, owes its existence to a form of protest and illegal action. Starting from the streets and known as a global art movement, graffiti, along with its development in the historical process, is analyzed sociologically by emphasizing its form of expression. The motivation of graffiti which is used as a method of individual expression, for getting pleasure is basically examined, and individual expression, protest attitude, and reasons are tried to be understood through interviews. In addition, the visual reflections of street culture are examined in terms of typography and visual expression, and the types of visual solutions on the streets are examined with examples. The effect of technical possibilities on the design of writing and forms, the methods used as a form of production, and the change of technology are mentioned. In addition to its existence as an individual expression method, graffiti can also be said to act as a device that processes universal issues and conveys messages that attract the attention of the masses. It is also mentioned that graffiti exhibits an ideological attitude and is used for propaganda as well as being a part of commercial life from the first examples of its use in promotional activities to modern life.

The journey of graffiti from past to present in Turkey; Its ideological evolution, stylistic and typographical understanding is examined with a qualitative method, especially supported by interviews and case studies.Keywords
Graffiti, Street Art, Communication, Graphic Design, Typography, Font Design, Society