INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GÖÇ KAVRAMI VE KURAMLARI
(THE CONCEPT AND THE THEORIES OF MIGRATION )

Author : Büşra USLU AK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 72
Page : 1749-1758
    


Summary

Dinamik bir kavram olarak göç; farklı bağlamlarda gelişerek koşullardan etkilenmekte ve dönüşüm geçirmektedir. Göç ile birlikte yaşanan yer değişiklikleri farklı kültürlere sahip bireylerin ve grupların kültürel etkileşime girmesini sağlamıştır. Bu yaygın durumu anlamak üzere sosyal bilimciler özellikle son 50 yıllık dönemde göç olgusunu ele alarak kuramsal açıdan irdelemiş ve göç politikaları geliştirmeye çalışmışlardır. Bu çalışmada, göç olgusunu derinlemesine irdelemek amacı ile göç kavramının bir meta analizi yapılmış ve başlıca göç kuramları incelenmiştir. Özellikle göç ve emeğin yakın bağına değinen emek göçünü öne çıkaran belli başlı göç kuramları tarihsel gelişimleri de dikkate alınarak ortaya konmuştur. Bu bağlamda; Ravenstein’ın Göç Kanunları, İtme-Çekme Kuramı, Petersen’in Göç Kuramı, Kesişen Fırsatlar Kuramı, Merkez-Çevre Kuramı, İlişkiler Ağı Kuramı, İkili İşgücü Piyasası ve Yeni Ekonomi Kuramı ele alınmıştır.Keywords
Göç Kuramları, Göç Kanunları, İtme- Çekme, Kesişen Fırsatlar, İkili İşgücü.

Abstract

Migration as a dynamic concept is affected and transformed by conditions in different contexts. Through migration, individuals and groups from different cultures are to interact with each other. In order to understand this situation, social scientists have dealt with the phenomenon of migration, especially in the last 50 years, theoretically analyzed it and tried to develop migration policies. So as to examine this phenomenon of migration in depth, this study offers a meta-analysis of the concept of migration. Besides, the historical developments of major migration theories referring to the close connection of migration and labor such as Ravenstein's Laws of Immigration, Push-Pull Theory, Petersen's Theory of Migration, Center-Environment Theory, Dual Labor Market and New Economic Theory have been compiled and discussed.Keywords
Theories of Migration, Migration Laws, Push-Pull, Crosscutting Opportunities, Dual Labor.