INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HATAY İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN ET ve ET ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNDE SATIN ALMA TERCİHLERİ
(PURCHASE PREFERENCES OF CONSUMERS IN CONSUMPTION OF MEAT AND MEAT PRODUCTS IN THE URBAN AREA OF HATAY PROVİNCE )

Author : Nuran TAPKI  & Zeynep DEMETGÜL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 72
Page : 1779-1788
    


Summary

Bu çalışmanın amacı; Hatay ili kentsel alanda yaşayan tüketicilerin et ve et ürünleri satın alma davranışlarını belirlemek, ürünlerini satın aldıkları yerleri ortaya koymak, tüketim tercihlerini etkileyen faktörler ile ürün satın alırken dikkate alınan kriterleri belirlemektir. Araştırmanın ana materyalini 2020 yılında Hatay ili kentsel alanda tüketicilerle yapılan anketler oluşturmuştur. Verilerin analizinde ki-kare ve Kruskal Wallis istatistik testleri kullanılmıştır. Tüketicilerin aylık et ve et ürünleri tüketimi ortalama 7,6 kg olarak belirlenmiştir. Gelir düzeyi artışının market ve süpermarketten alışverişi arttırdığı gözlenmiştir. Tüketiciler et ve et ürünleri satın alma sıklığı olarak çoğunlukla 15 günde bir seçeneğini tercih etmişlerdir (%51,4). Et ve et ürünleri satın alırken tazelik ve satın alınan yer oldukça önemli bulunmuştur. Kesilen hayvanların hastalık riski taşıma riski, tüketicilerin et ve et ürünleri tüketiminde en önemli faktör olduğu tespit edilmiştir. Et ve et ürünleri satın alırken en çok satış yeri koşullarının sağlıklı olması, kalite ve fiyat arasındaki uyumluluk, ürünlerin kalite garantisinin olması önemli bulunmuştur. Araştırma sonuçları, tüketicilerin öncelikle sağlıklı, kaliteli ve bunun yanında fiyatı uygun ürünleri tercih ettiklerini, satın alma yeri tercihinde genellikle alışkanlıkların olduğunu ve bunun devam ettiğini, et ve et ürünlerinin tüketiminde artış olması için ürün arzının çok, ürün fiyatlarının daha uygun olması gerektiğini ortaya koymuşturKeywords
Hatay ili, et ürünleri, tüketici, satın alma davranışı, tercih

Abstract

The aim of this study; To determine the purchasing behavior of consumers living in the urban area of Hatay, to reveal the places where they buy their products, to determine the factors affecting their consumption preferences, and the criteria are taken into account when purchasing products. The main material of the study consisted of surveys conducted with consumers in the urban area of Hatay province in 2020. The data were analyzed by using Chi-square and Kruskal Wallis statistical tests. The monthly consumption of meat and meat products by consumers was determined as 7.6 kg. It was observed that the increase in income level increased the shopping from the market and supermarket. Consumers mostly preferred once every 15 days as the frequency of purchasing meat and meat products (51.4%). When purchasing meat and meat products, freshness and the place of the purchase were found to be very important. It has been determined that the risk of disease risk of slaughtered animals is the most important factor in the consumption of meat and meat products by consumers. When purchasing meat and meat products, it has been found that the most important is the healthy sales conditions, the compatibility between quality and price, and the quality guarantee of the products. The results of the research revealed that consumers primarily prefer healthy, high-quality products with affordable prices, that there are generally habits in choosing the place of purchase and this continues, and that the product supply should be more and the product prices should be more suitable for an increase in the consumption of meat and meat productsKeywords
Hatay province, meat product, consumer, purchasing behaviour, preference