INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İLKOKULDA GÖREV MÜDÜRLERİN TOKSİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEENTOXIC LEADERSHIP BEHAVIORS OF PRINCIPALS WORKING IN PRIMARY SCHOOL AND JOB SATISFACTION LEVELS OF TEACHERS )

Author : Mehmet TURA  ;Berat ÖZDOĞAN; Bülent HUMAR; ,Mehmet Can DEMİR; Şerif ALİOĞLU; Muharrem İZMİR, Serdar YAMAN & Suat AĞAÇHANLI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 75
Page : 2496-2502
    


Summary

Bu araştırmanın amacı İlkokulda Görev Müdürlerin Toksik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkisini ortaya koymayı hedeflemektedir. Korelasyonel çalışma kapsamında yapılan araştırmaya Diyarbakır ili Sur ilçesinde bulunan ilkokullarda görev yapmakta olan 291 öğretmen katılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla öğretmenlerin demografik bilgilerini belirlemeye yönelik “Kişisel ve Mesleki Bilgi Formu”, “Toksik Liderlik Ölçeği” ile “İş Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda okul müdürlerinin toksik liderlik davranışlarının düşük, öğretmenlerin iş doyum düzeyleri orta derecede olduğu sonucuna varılırken bu iki değişken arasında negatif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştürKeywords
Okul Müdürü, Toksik, Toksik Liderlik, İş Doyumu

Abstract

The aim of this study is to reveal the relationship between the toxic leadership behaviors of principals working in primary schools and the job satisfaction levels of teachers. 324 teachers working in primary schools in Sur district of Diyarbakır province participated in the research conducted within the scope of the correlational study. In order to collect data, "Personal and Professional Information Form", "Toxic Leadership Scale" and "Job Satisfaction Scale" were used to determine the demographic data of the teachers. As a result of the study, it was concluded that the leadership behaviors of the school principals were wand the job satisfaction levels of the teachers were at a mediocre level, and the rewards a high level of the negative relation ship between the set variablesKeywords
School Principal, Toxic, Toxic Leadership, Job Satisfaction