INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

REKABET AVANTAJI ARACI OLARAK RAKİPLERİN MUHASEBESİ
(COMPETITORS ACCOUNTING AS A COMPETITIVE ADVANTAGE TOOL )

Author : Mehmet YÜCENURŞEN  ; Haluk DUMAN; İbrahim APAK & Ömer KALAV  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6
Page : 157-165
2863    1353


Summary

Son yıllarda işletmelerin müşteri odaklı pazarlama stratejilerini benimsediği görülmektedir. Müşteri tatminini üst seviyede tutabilmek adına işletmeler benimsedikleri bu stratejilerin gereğince yeni ürünler geliştirmeye, yeni müşteri elde etmeye, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinde iyileştirmeye vb. odaklanmıştır. Bunların yanı sıra işletmeler karlılıklarını artırmak ve büyümek adına rakiplerinin faaliyetlerini ve hamlelerini analiz etmeleri gerekliliğinin farkına varmışlardır. Porter’ın rekabet avantajının rakipleri analiz ile mümkün olabileceğini belirtmesi, strateji belirleyicilerin ve yöneticilerin rakipleri analiz konusuna yönelmelerine ve kavramın popülaritesinin artmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler muhasebe literatürüne bir alt dal olarak yeni bir kavram olan “Rakiplerin Muhasebesi” kavramını kazandırmıştır. Bu çalışmanın amacı, rakiplerin muhasebesi kavramı ve bu kavramın temel bileşenleri olan; rakiplerin maliyetlerinin değerlendirilmesi, rakiplerin konumunu izleme, finansal tablolar aracılığıyla rakipleri değerlendirme, stratejik maliyetleme ve stratejik fiyatlama kavramlarının açıklanarak, eleştirel bir bakış ile değerlendirilmesidirKeywords
Rekabet Avantajı, Rakiplerin Muhasebesi, Stratejik Maliyetleme

Abstract

In recent years, it seems that businesses adopt customer-oriented marketing strategies. According to the adopted strategies to keep customer satisfaction at the highest level, businesses have been focused to developt new product, to find new customers, to improve distribution and promotion activity etc. Besides, businesses have recognized that they should analize their competitor’s activity and movement to make high profit and growth. Porter's competitive advantage that it is possible to specify the analysis of competitors, canalizes strategy predictors and managers to customer analize and makes the notion popular. These developments have brought the competitors accounting notion which is a new concept as a sub-branch of accounting literature. The aim of this study, to critically evaluate competitor accounting and its basic components competitor cost assessment, competitor position monitoring, competitor appraisal based on published financial statements, strategic costing and strategic pricing.Keywords
Competitive Advantage, Competitors Accounting, Strategic Costing