INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI
(TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES TOWARDS READING )

Author : Ahmet BAŞKAN    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 14
Page : 1717-1723
1104    923


Summary

Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma, “betimsel tarama modeli”ne göre yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 194 öğrencidir. Araştırmada, katılımcıların okumaya yönelik tutumunun belirlenmesi amacıyla Sarar Kuzu ve Doğan (2015) tarafından geliştirilen Öğretmen Adaylarına Yönelik Okuma Tutumu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkçe öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumlarının “yüksek düzeyde” olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre, kız öğrencilerin okuma tutumu düzeylerinin erkek öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sınıf, anne-baba eğitim düzeyi, kitaplık bulunma ve süreli yayın takip etme değişkenleri ile öğretmen adaylarının okuma tutumları arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır.Keywords
Okuma becerisi, tutum, okuma tutumu, Türkçe öğretmeni adayları.

Abstract

In this research, it was aimed to reveal the attitudes of Turkish teacher candidates towards reading in terms of various variables. The research was conducted according to the "descriptive scanning model". Participants of the study were the 194 students studying at the Turkish Language Teaching Department of Dicle University Ziya Gökalp Education Faculty during the spring semester of 2016-2017 academic year. In the study, Reading Attitude Scale for Teacher Candidates developed by Sarar Kuzu and Doğan (2015) was used to determine the attitude of participants to reading. As a result of the research, it was determined that the attitudes of the Turkish teacher candidates towards reading were "high level". According to gender variable, the level of reading attitudes of female students was found to be statistically higher than male students. There are no statistically significant differences between grade, parental education level, library presence, follow-up periodicals and reading attitudes of teacher candidates.Keywords
Reading skill, attitude, reading attitude, Turkish teacher candidates.