INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PANDEMİLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
(EFFECTS OF PANDEMICS ON THE TOURISM INDUSTRY )

Author : Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  & Yasin EKİCİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 73
Page : 2199-2207
    


Summary

Turizm faaliyetleri kişilerin katılımları ile gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda kişiler destinasyon seçimlerinde güvenli ve memnun kalacakları yerleri tercih etmektedirler. Ancak siyasi veya politik, doğal felaketler, salgın hastalıklar veya terör gibi olaylar turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Salgın hastalıkların yayılmasının durdurulması veya kontrol altına alınması için bir takım tedbirler alınmaktadır. Bunun sağlanması için öncelikli olarak havayolu ulaşımlarının durdurulması veya kısıtlanması gelmektedir. Çünkü havayolları salgın hastalıkların yayılmasında etkin bir role sahiptir. Bu da ülkelerin turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda çalışmada, günümüzde etkisini hâlâ sürdüren covid-19 salgını kapsamında yakın tarihte yaşanan salgınların turizm sektörü üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma, ikincil veri kaynakları taranarak ve incelenerek yapılmıştır. Bu doğrultuda, akademik çalışmalar, resmi ve özel kurum veya kuruluşların yayımladığı raporlar ve istatistikler, çeşitli web siteleri taranarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, salgın hastalıkların görüldüğü ülkelerde turizm sektörünün olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda covid-19 salgınının uluslararası turizm hareketi üzerinde yıkıcı bir etki oluşturduğu ve önemli oranlarda düşüşlerin yaşandığı tespit edilmiştir.Keywords
Pandemi, Turizm Talebi, Salgınlar, Salgınların Turizme Etkisi

Abstract

Tourism activities are carried out with the participation of individuals. Accordingly, people prefer safe and pleasing places in their destination selection. However, political or politic, natural disasters, outbreaks, or events such as terrorism can adversely affect the tourism industry. A number of measures are taken to stop or control the spread of outbreak diseases. In order to achieve this, the priority comes to stop or restrict airway transportation. Because airlines have an active role in the spread of outbreak diseases. This can negatively affect the tourism sector of the countries. In this context, the study attempted to examine the effects of recent outbreaks on the tourism sector within the scope of the Covid-19 pandemic, which is still effective today. The study was conducted by scanning and analyzing secondary data sources. Accordingly, data were obtained by scanning academic studies, reports, and statistics published by official and private institutions or organizations, and various websites. As a result of the data obtained, it has been determined that the tourism sector is affected negatively in countries where outbreak diseases are seen. At the same time, it was determined that the covid-19 pandemic had a devastating effect on the international tourism movement and significant declines were experiencedKeywords
Pandemic, Tourism Demand, Outbreaks, The Impact of Outbreaks on Tourism