INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

THE MEDIATION EFFECT OF UNCONDITIONAL SELF-ACCEPTANCE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SPECIFIC EARLY MALADAPTIVE SCHEMA DOMAINS AND PSYCHOSOMATIC SYMPTOMS IN A SAMPLE OF WOMEN
(KADINLARDA SPESİFİK ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMA BOYUTLARININ PSİKOSOMATİK BELİRTİLER İLE İLİŞKİSİ VE KOŞULSUZ KENDİNİ KABULÜN BU İLİŞKİDEKİ ARACI ROLÜ )

Author : Kadriye SLOCUM    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2677-2692
    


Summary

Psikosomatik belirtiler psikolojik sebeplerden ortaya çıkan fiziksel belirtiler olup, kadınlarda daha sık görülmekte ve kültürden ve sağlık hizmetlerinden bağımsız olarak dünya çapında hastaların %20’sini etkilemektedir. Tedavileri tıbbi müdahalelerden ziyade psikolojik yöntemlere dayanmakta, ancak bu sahadaki çalışmalarda büyük eksiklik gözlenmektedir. Mevcut çalışmanın ana hedefi, bu sahaya katkı sağlama amacı ile psikosomatik belirtilerle ilişkisi saptanan erken dönem uyumsuz şemalar ve koşulsuz kendini kabulü, koşulsuz kendini kabulün aracı değişken olarak ele alındığı bir modelde incelemektir. Koşulsuz kendini kabul önceden bu modelde aracı değişken olarak saptandığından, ortaya çıkan bulguların bu modelin genellenebilirliğini arttırabileceği yazarların önerilerinden de yola çıkarak düşünülmektedir. Aynı zamanda, halihazırdaki çalışma spesifik erken dönem uyumsuz şema boyutları ile psikosomatik belirtiler arasındaki ilişkide, koşulsuz kendini kabulün aracı değişken olarak incelendiği ilk çalışma olacaktır. Çalışma online hazırlanan bir anket üzerinden yürütülmüş olup, örnekleme 149 kadın (Yaş ortalaması = 33.63 ± 11.25) katılmıştır. Veriler Sosyodemografik Veri Formu, Young Şema Ölçeği – Kısa Form 3, Koşulsuz Kendini Kabul Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Hipotezlerle uyumlu olarak, psikosomatik belirtileri en güçlü yordayıcıların erken dönem uyumsuz şema boyutlarından Kopukluk ve Reddedilmişlik ile Zedelenmiş Otonomi boyutlarının olduğu saptanmıştır. Fakat öngörülenlerin aksine, koşulsuz kendini kabul bu ilişkide aracı değişken olarak ortaya çıkmamıştır. Elde edilen sonuçlar çalışmanın örneklemi çerçevesinde tartışılmış ve psikosomatik belirtilerin tedavisi açısından önemi ele alınmıştır. Koşulsuz kendini kabulün, erken dönem uyumsuz şemalar ve psikosomatik belirtiler açısından anlam ve önemi için bu sahada daha çok çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedirKeywords
erken dönem uyumsuz şemalar, koşulsuz kendini kabul

Abstract

Psychosomatic symptoms are physical symptoms that are psychological in origin, more commonly seen in women, and inflicting 20% of patients worldwide irrespective of culture or system of healthcare. Their treatment depending on psychological methods more so than medical ones, the present study aimed to further research in this area by evaluating two psychological concepts that have been associated with psychosomatic symptoms: early maladaptive schemas (EMSs) and unconditional self-acceptance, via a mediation model with unconditional self-acceptance as the mediator variable. Unconditional self-acceptance being noted as a significant mediator in this model previously, findings of the present study could increase the generalizability of this model, as suggested by the authors of the study. At the same time, this will be the first study in which unconditional self-acceptance is investigated as a mediator in the relationship between specific EMS domains and psychosomatic symptoms. The study was conducted with 149 women (Mean age = 33.63 ± 11.25), who completed a sociodemographic questionnaire, Young Schema Questionnaire – Short Form 3, Unconditional Self-Acceptance Questionnaire and Brief Symptom Inventory via an online survey. As had been hypothesized, results demonstrated that from among all EMS domains, the domains of Disconnection and Rejection and Impaired Autonomy and Performance were the strongest predictors of psychosomatic symptoms. However, contrary to expectations of the present study, unconditional self-acceptance was not a mediator in this relationship. Reasons to why unconditional self-acceptance may not have been a mediator in the sample of the present study, in addition to the therapeutic implications of the findings in the treatment of psychosomatic symptoms are discussed. Future studies are necessary to understand the significance of unconditional self-acceptance in terms of EMSs and psychosomatic symptomsKeywords
early maladaptive schemas, unconditional self-acceptance