INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖRGÜT İKLİMİNDE ÇALIŞANLAR ARASI İLETİŞİMİN,İŞLETMELERİN PERFORMANSINA ETKİSİNİN ANALİZİ: TURİZM İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
(ANALYSIS OF THE IMPACT OF COMMUNICATION BETWEEN EMPLOYEES IN ORGANIZATION MANAGEMENT ON THE PERFORMANCE OF ENTERPRISES: TOURISM COMPANIES EXAMPLE )

Author : Arailym NURGAZİNA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 73
Page : 2167-2176
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, örgüt ikliminin turizm işletmelerinin; sürdürülebilir rekabet gücüne ve performansına etkilerinin, analizidir. Bu çalışmanın veri toplanması için örgüt iklimi ölçeği ve performansı ölçeklerinden yararlanılmış ve anket uygulaması Bolu ilinde faaliyet gösteren 32 adet bakanlık belgeli turizm tesislerinde yapılmış olup, örneklem hacmi 324 kişidir. Ölçekler aracılığı ile elde edilen verilerle SPSS istatistik programından yararlanılarak; güvenilirlik analizi ve regresyon analizi yapılmıştır, Bu çalışma için yapılan regresyon analiz sonucunda: çalışanlar arası iletişimin, rekabet (p= 0,00<0,05) ve esneklik (p= 0,00<0,05) üzerindeki pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Örgüt iklimi, İletişim, Rekabet, Esneklik, İşletme Performansı.

Abstract

The aim of this study is to determine the organizational climate of tourism enterprises; is the analysis of its effects on sustainable competitiveness and performance. Organizational climate scales and performance scales were used to collect data for this study, and the survey was conducted in 32 ministry-certified tourism facilities operating in the province of Bolu, and the sample size is 324 people. Using the SPSS statistical program with the data obtained through the scales; reliability analysis and regression analysis were performed. As a result of the regression analysis for this study: it was determined that communication between employees had a positive effect on competition (p= 0.00<0.05) and flexibility (p= 0.00<0.05) has been doneKeywords
Organizational climate, Communication, Competition, Flexibility, Business Performance.