INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

STRATEJİK YÖNETİMİN AMME İDARESİ DERGİSİ’NDEKİ GELİŞİM SEYRİNDEN BİR PARÇA (2011-2020)
(A PART OF THE DEVELOPMENT COURSE OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (2011-2020) )

Author : Mehmet KAPLAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 73
Page : 2208-2214
    


Summary

Bir bilim dalının ya da alanın bir ülkedeki durumunu anlayabilmek ve inceleyip değerlendirebilmek için en önemli kaynaklardan biri o alanla ilgili çalışmaların yer aldığı bilimsel akademik dergiler olmaktadır. Bu dergiler o alandaki gelişimi etkin bir şekilde ortaya koyan hafıza niteliği taşımaktadır. Bu çalışma da stratejik yönetimin Türkiye’deki gelişim seyrinin son zamanlardaki yapısını Amme İdaresi Dergisi üzerinden ele almıştır. Çalışma makalelerin demografik bulgularının ve içeriksel değerlendirmesini ortaya koymaktadır. Demografik bulgularda çalışmaların sayısını, konuları, unvanları ve üniversiteleri betimlerken; içeriksel değerlendirme de araştırmaların yöntemini, örnekleminin, veri toplama tekniğini ve analiz tekniğini ortaya koymuştur. Çalışma stratejik yönetimin gelişim seyrini ele alan çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.Keywords
Stratejik Yönetim, Amme İdaresi Dergisi, 2011-2020.

Abstract

One of the most important sources for understanding, examining and evaluating the situation of a branch of science or field in a country is scientific academic journals that include studies on that field. These journals have the quality of memory that effectively reveals the development in that field. In this study, the recent structure of the development of strategic management in Turkey has been discussed through the Journal of Public Administration. The study reveals the demographic findings and contextual evaluation of the articles. While describing the number of studies, subjects, titles and universities in demographic findings; The contextual evaluation also revealed the research method, sample, data collection technique and analysis technique. The study aims to contribute to the studies that deal with the development of strategic management.Keywords
Strategic Management, Journal of Public Administration, 2011-2020.