INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SON OSMANLI MECLİS-İ MEBUSAN SEÇİMLERİNDE YAYIMLANAN BİR TALİMATNAME VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
(AN INSTRUCTION PUBLISHED IN THE LAST OTTOMAN PARLIAMENTARY ELECTIONS AND ITS IMPACT )

Author : Alaattin UCA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 73
Page : 2116-2129
    


Summary

Osmanlı Devleti’nde biri I. Meşrutiyet Döneminde dördü de II. Meşrutiyet ve Mütareke Döneminde olmak üzere toplam beş seçim yapılmıştır. İlk seçim 1876/1877 yılında I. Meşrutiyet Döneminde yapılmıştır. Bu seçimin sonucunda teşekkül eden Meclis-i Mebusan bir seçim kanunu hazırlamış ve bu kanun Ayan Meclisinden de geçmiştir. Sultan II. Abdülhamit meclislerden geçen bu taslağı onaylamadan 1878’de Meşrutiyet yönetimini sonlandırmıştır. Aradan otuz yıl geçtikten sonra 1908’de II. Meşrutiyet ilan edildiğinde yine II. Abdülhamit’in iradesiyle bu taslak İntihab-ı Mebusan Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir. Bundan sonra da 1908, 1912, 1914 ve 1919’da seçimler yapılmıştır. Seçimler genel olarak bu İntihab-ı Mebusan Kanunu esas alınarak yapılsa da zaman zaman seçimlerle ilgili bakanlar kurulu kararları yani kararnameler de çıkarılmıştır. Kanun ve kararnamelerde belirtilen hususları açıklamak, pekiştirmek ya da bunlara dikkat çekmek veya yeni gelişmeleri düzenlemek amacıyla talimatnameler de hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin hazırlamış olduğu Son Seçim Talimatnamesi T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında DH. İ. UM. EK. 00114. 00035. 001 numara ile kayıtlı bulunmaktadır. Bu talimatname bazı gazetelerde de yayımlanmıştır. Bu çalışmada Devlet Arşivlerinde bulunan bu talimatname esas alınmıştır. Bu talimatnamenin seçimler üzerindeki etkisi incelenmiştir.Keywords
Osmanlı Devleti, Seçimler, Meclis-i Mebusan, Son Seçim Talimatnamesi, 1919 Seçimleri

Abstract

In the Ottoman Empire, one of them was in the First Constitutional Era and four of them in the II. and period of armistice a total of five elections were held during the Constitutional Monarchy. The first election was made in 1876/1877 during the First Constitutional Era. The Assembly Deputies, which was formed as a result of this election, prepared an electoral law and this law was passed by the Parliament of Ministers. Sultan II. Abdülhamit ended the Constitutional Monarchy in 1878 without approving this draft passed by the councils. Thirty years later, in 1908, When the Constitutional Monarchy II was declared, With the will of Abdülhamit II, this draft was put into effect as the election law. After that, elections were held in 1908, 1912, 1914, and 1919. Although the elections are generally held on the basis of this Law of Appropriation, from time to time, decisions of the council of ministers, namely decrees, regarding the elections were also issued. Instructions have also been prepared in order to explain, reinforce or draw attention to the issues specified in-laws and decrees or to regulate new developments. The Last Election Instructions prepared by the Ottoman State is registered at the Republic of Turkey, Presidency of the State Archives with the number DH. İ. UM. EK. 00114. 00035. 001. This directive was also published in some newspapers. In this study, this instruction in the State Archives was taken as a basis. The impact of this ordinance on the elections has been examinedKeywords
Ottoman State, Elections, Assembly Deputies, Last Election Instruction, 1919 Elections