INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARI ve YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE AWARENESS LEVELS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT ENVIRONMENTAL PROBLEMS and RENEWABLE ENERGY )

Author : Aslı EŞME  ; Barış DEMİR & Çiğdem YAĞCI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 73
Page : 2154-2166
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, temel eğitim ve matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümlerinde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik ve yenilenebilir enerji hakkındaki farkındalık düzeylerini tespit etmektir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırma örneklemi 2020-2021 eğitim öğretim yılında Eğitim Fakültesi Temel Eğitim ve Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümlerinde öğrenimini sürdüren 222 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeği” (Güven ve Aydoğdu, 2012) ve “Yenilenebilir Enerji Farkındalık Ölçeği” (Mutlu, 2016) kullanılmıştır. Veri analizinde SPSS.22. programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler, t-testi, Anova ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ve yenilenebilir enerji kavramına yönelik farkındalıklarının yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeylerinde bölüm, ilgili ders alma ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunurken, cinsiyet ve ailenin gelir seviyesi değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının cinsiyet, bölüm, ailenin gelir seviyesi, ilgili ders alma ve sınıf değişkenlerine göre yenilenebilir enerji farkındalıklarında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeyleri ile yenilenebilir enerji farkındalık düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Çevre sorunları, Yenilenebilir enerji, Öğretmen adayı

Abstract

The aim of this study is to determine the awareness levels of teacher candidates who continue their education in primary school education and mathematics and science education departments about environmental problems and renewable energy. The research is based on a correlational survey model. The research sample consists of 222 teacher candidates who continue their education at the Faculty of Education, in the Primary School Education and Mathematics and Science Education departments in the 2020-2021 academic year. "Awareness Scale for Environmental Issues" (Güven & Aydoğdu, 2012) and "Renewable Energy Awareness Scale" (Mutlu, 2016) were used as data collection tools. SPSS.22. analysis program was used to evaluate the obtained data. Descriptive statistics, t-test, Anova, and Pearson Product-Moment Correlation Coefficient methods were used in the interpretation of the findings. In this study, it has been found out that the pre-service teachers' awareness of environmental problems and the concept of renewable energy was at a high level. While there were significant differences in the level of awareness of environmental problems according to the variables of the department, taking the relevant course and class; no significant difference was detected in terms of gender and family income level variables. No significant differences were found in the renewable energy awareness of teacher candidates according to gender, department, family income level, taking relevant courses, and class variables. As a result, it can be said that there is a positive significant relationship between the awareness levels of environmental problems and renewable energy of teacher candidatesKeywords
Environmental problems, Renewable energy, Teacher candidate