INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MEDYA VE BENZEŞME BAĞLAMINDA TERCİH EDİLEN MÜZİK TÜRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON PREFERRED MUSIC GENRES IN THE CONTEXT OF THE MEDIA AND AFFINITY )

Author : Özden TOPRAK  ; Olgun KÜÇÜK & Mevlüt Can KOÇAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 74
Page : 2368-2379
    


Summary

Günlük hayatın rutininden kaçış düşüncesi insanla medya arasında bir bağ oluşturmuştur. Tercih edilen içerikler ise genellikle eğlenceli olanlardır. Reyting odaklı reklam verenler ise izleyicinin kaçış ve eğlenme isteğine uygun içerikleri desteklemekte, böylelikle medya alanı kültür endüstrisi üzerinden inşa edilmektedir. İçerikler birbirinin kopyası durumuna gelmektedir. Haber içerikleri ve müzik dahi bu benzeşmeden nasibini almıştır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada katılımcıların medya bağımlılığı ile davranışları arasındaki benzeşme durumu ele alınmıştır. Bu bağlamda 402 katılımcı ile tarama modeline dayalı anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların internet ve sosyal medyayı yaygın biçimde takip ettikleri görülmektedir. Katılımcıların medyaya bağlılıkları orta düzeydedir ve yaş ortalaması arttıkça bağlılık düzeyleri de artmaktadır. Aynı şekilde, yaş arttıkça kişilerin diğer insanlarla daha çok benzeşen bir yaşamları olduğu ortaya çıkmaktadır. Dinlenen müzik türü ele alındığında ise halk ve pop müzik türünün en çok tercih edilen türler olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan arabesk müzik dinleyenler kendilerinin diğer insanlara daha az benzediklerini düşünmektedir.Keywords
Medya, Benzeşme, Müzik

Abstract

The idea of escaping the routine of daily life has created a link between people and the media. Preferred content is generally fun. Rating-oriented advertisers support suitable content for the audience's desire of break and entertainment. Thus, the media field is built over the culture industry. The contents become copies of each other. Even content of news and music got this similarity's shared. In this study, in which a quantitative research method was used, the similarity between the media addiction and the behaviors of the participants was discussed. In this context, a survey based on the scanning model was conducted with 402 participants. According to the results of the study, it is seen that the participants follow the internet and social media widely. Participants' level of media attachment is moderate, and as the average age increases, their level of engagement increases. Likewise, as the age increases, it is revealed that people have a more similar life with other people. When the type of music listened to is considered, it is understood that the folk and pop music genres are the most preferred genres. On the other hand, those who listen to arabesque music think that they are less like other peopleKeywords
Media, Affinity, Music