INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KILIÇ BALIĞI AVCILARININ SOSYO-EKONOMİK YAPISI: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
(SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF SWORDFISH FISHERMEN: THE CASE OF ISTANBUL )

Author : Kadir DOĞAN  ; Zahit Tuğrul ALIÇLI & Leyla BAHŞİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 74
Page : 2415-2427
    


Summary

Bu araştırmada, İstanbul limanına bağlı kılıç balığı avcılığı yapan balıkçıların avcılık faaliyetleri ve balıkçıların sosyo-ekonomik yapıları incelenmiştir. Kılıç balığı avcılığı mayıs-ağustos ayları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Müdürlüğü tarafından izin verilen tekne ve tekne sahipleri tarafından yapılmaktadır. Kılıç balığı avcılığı yapan teknelerin bilgileri öncelikle Poyrazköy Tulina ve Kılıç Balığı Avcıları Derneği yetkililerinden alınmıştır. Çalışma amacına uygun hazırlanan anket teknelerin bağlı bulundukları limanlarda ziyaret edilerek yüz yüze görüşme ile gerekli orijinal bilgiler elde edilmiş, bilgisayar ortamına aktarılan veriler değerlendirilerek sosyo-ekonomik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre balıkçıların yaş dağılımları 33 ile 65 yaş arasında değişmekte ve %58,8’lik oranla 50 yaş üzerindekiler oluşturmaktadır. Balıkçıların eğitimleri ilköğretim ile üniversite arasında değişmekte ve %47,1’lik yüksek oranda ilkokul mezunu oldukları, meslek tecrübelerinin %64,7’lik oranla otuz yılın üstünde olduğu, balıkçıların hepsinin bir sosyal güvenceye sahip oldukları, %82,4’ünün kendisine ait evinin olduğu ve avcılığı profesyonel olarak yaptıkları saptanmıştır. İstanbul’da kılıç balığı avcılığı yapan balıkçıların en yüksek oranda %58,8’i Poyrazköy limanına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Kılıç balığı avcılığı yapan teknelerin 10.2-35,5 metre arasında değiştiği ve %35,3’lük oranla 15-19,9 metre boyunda, motor güçlerinin ise 130-1.060 Hp arasında değiştiği saptanmıştır.  Balıkçıların av esnasında %39.9 ile kılıç ağı kullandıkları bunun yanı sıra tülina, zıpkın ve paraketa kullandıkları ifade edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmanın yapıldığı Poyrazköy, Rumelifeneri ve Rumelikavağı limanlardaki balıkçılar uzun yıllardır tülina ve kılıç ağları ile kılıç balığı avlamakta, avcılık kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmakta, avladıkları balıkları sistemli bir şekilde pazarlamakta ve ülkemizin kılıç balığı üretiminde önemli bir yere sahip oldukları gözlemlenmiştir. Yapılacak yasal düzenlemeler ve bilimsel çalışmalar doğrultusunda balıkçıların mağduriyetlerinin giderilmesi balıkçılığımız açısından göz ardı edilmemesi gereken bir zorunlulukturKeywords
İstanbul, balıkçılık, kılıç balığı, kılıç balığı avcılığı, balıkçı profili, sosyo-ekonomik yapı

Abstract

In this study, the fishing activities and the socio-economic structures of the fishermen engaged in swordfish fishing in the port of Istanbul were examined. Swordfish fishing is carried out between May and August by the boat owners that were permitted by the Provincial Directorate of the Ministry of Agriculture and Forestry. The information of the boats engaged in swordfish fishing was obtained primarily from the officials of Poyrazköy Tulina and the Swordfish Hunters Association. A questionnaire was prepared in accordance with the purpose of the study and the boats were visited in their ports for face-to-face interviews to obtain the necessary original data and socio-economic analysis was made by evaluating the data transferred to the computer environment. According to the findings, the age distribution of fishermen varies between 33 and 65 years and 58.8% of them are over 50 years old. The education status of fishermen varies between primary school and university and 47.1% of them are primary school graduates. 64.7% of them have more than 30 years of professional experience in fisheries, all of them have social security, 82.4% of them have their own houses and it was determined that all of them are conducting fisheries as their primary profession. It has been determined that the fishermen engaged in swordfish fishing in Istanbul are mostly registered in the port of Poyrazköy with a rate of 58.8%. It was determined that the size of the swordfish fishing boats ranged between 10.2-35.5 meters, with a ratio of 35.3%, between 15-19.9 meters in length, and their engine power varies between 130-1,060 Hp. It has been stated that the fishermen use sword nets with a rate of 39.9% besides tulina, harpoon and longline. As a result, it has been observed that the fishermen in the ports of Poyrazköy, Rumelifeneri and Rumelikavağı, where this study was conducted, have been hunting swordfish with tulina and swordfish nets for many years, keep the hunting records regularly, market the fish they catch in a systematic way and they have an important place in the production of swordfish in our country. Eliminating the grievances of fishermen in line with the legal regulations and scientific studies to be made is an obligation that should not be ignored in terms of our fisheriesKeywords
İstanbul, fisheries, swordfish, swordfish fisheries, fishermen profile, socio-economic structure