INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SAVAŞ SONRASI POLONYA VE TÜRKİYE'DE SOSYO-KÜLTÜREL YAPILANMA SÜRECİNDE AFİŞ TASARIMI
(POSTER DESIGN IN THE PROCESS OF SOCIO-CULTURAL STRUCTURE IN POST-WAR POLAND AND TURKEY )

Author : Fatıma TOKGÖZ GÜN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 73
Page : 2148-2153
    


Summary

Görsel iletişimin ilk örneklerinin yer aldığı mağaralardan bugüne, sanat etkili bir iletişim diline sahiptir. Bunun yanında, sanatın insanlar için eğitici olma, yol gösterici olma, haberleşme aracı olma, toplum içinde söylenilmeyenleri dile getirme gibi birçok işlevi vardır. Toplumların yaşamlarının bir parçası olan sanatın etkileri toplum yaşamının her düzeyinde oldukça önemli bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Polonya’nın Hitler tarafından acımasız bir şekilde istila edilmesinden sonra tekrar yaşama tutunmasında önemli bir rol üstlenen afiş sanatı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında da aynı şekilde önemini korumuştur. Grafik tasarımın bünyesinde yer alan afiş sanatı toplumların sosyokültürel yapılarının oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamanın yanı sıra bu toplumlarda meydana gelen radikal değişimlerin ortaya çıkmasına da öncülük etmiştir. Bu araştırma Polonya’nın temelleri yeniden atılırken ülkenin geleceğine yön veren afiş sanatının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında izlediği yolu incelemeyi amaçlamaktadır. Afiş tasarımlarında toplumların kurulum aşamasında izlenilen yol ve verilmek istenen mesajlar açısından bir inceleme gerçekleştirilmiştir ve benzerlikler ve zıtlıklar incelenmiştirKeywords
Afiş, Afiş Tasarımı, Polonya, Türkiye.

Abstract

Art has an effective communication language since the caves where the first examples of visual communication took place. In addition, art has many functions such as being educational for people, being a guide, being a means of communication, and expressing what is not said in society. The effects of art, which is a part of the lives of societies, are very important at every level of social life. After the brutal invasion of Poland by Hitler, the art of posters, which played an important role in the resurrection of life, maintained its importance during the establishment of the Republic of Turkey. Poster art, which is part of graphic design, has contributed to the formation and development of the socio-cultural structures of societies, as well as pioneering the emergence of radical changes in these societies. This research aims to examine the path followed by the art of poster art, which shapes the future of the country, while the foundations of Poland are being laid again, during the establishment of the Republic of Turkey. In poster designs, an examination was carried out in terms of the way followed during the establishment of societies and the messages to be given, and similarities and contrasts were examined.Keywords
Poster, Poster Design, Poland, Turkey.