INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

COVID-19’UN TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL YARDIM ANLAYIŞINA ETKİSİ
(THE EFFECT of COVID-19 on THE SOCIAL ASSISTANCE UNDERSTANDING in TURKEY )

Author : Bora BALUN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 74
Page : 2307-2318
    


Summary

Covid-19 salgını, insan sağlığına olduğu kadar sosyo-ekonomik etkileriyle de yoğun olarak tartışılan bir krizdir. Özellikle toplumun hemen hemen tüm kesimlerinin fazlasıyla etkilendiği bu kriz döneminde, dar ve geniş anlamda sosyal politika ilgi alanına giren sosyal sorunlarda artış yaşanmıştır. Bu gelişme üzerine odaklanılan ve literatür taramasının tercih edildiği bu çalışmada, Covid-19 döneminde Türkiye’de uygulanan sosyal yardım temelli sosyal politika uygulamaları resmi raporlar ve OECD özelinde karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında gelir ve yaşam koşullarına dair genel bir perspektif çizilmeye çalışılmış, daha sonra sosyal yardımların niteliği ile sosyal harcama verileri resmi istatistikler aracılığıyla tartışılmış, son aşamada ise Türkiye-OECD düzeyinde sosyal yardımların dönemsel karşılaştırması yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler, Türkiye’nin Covid-19’un yarattığı sosyo-ekonomik etkiye kararlı bir yanıt vermeye çalıştığını fakat bu performansın özellikle OECD ortalamasının altında kaldığını göstermektedir.Keywords
Covid-19, Sosyal Politika, Sosyal Yardım, Yoksulluk.

Abstract

The covid-19 epidemic is a widely discussed crisis with its socio-economic effects as well as its effects on human health. Particularly in this period of crisis when almost all segments of the society were dreadfully affected, there has been an increase in the social problems in the scope of social policy both in the narrow and broad sense. In this study which concentrated on this development and preferred literature review, social aid-based social policies implemented in Turkey during the Covid-19 period have been trying to be examined comparatively based on the official reports and OECD. In the first phase of the study, a general perspective on income and living conditions has been drawn, later on, the quality of the social aids and the data on social expenses have been discussed through official statistics, and in the last phase, social aids have been compared periodically at Turkey and OECD level. Data gained in this study show that Turkey has been trying to respond to socio-economic effects created by Covid -19 decisively however, this performance is under the OECD averageKeywords
Covid-19, Social Policy, Social Assistance, Poverty.