INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GRAFİK TASARIM İLE YAZMACILIK SANATININ YAŞATILMASINA DAİR BİR TASARIM PROJESİ
(A DESIGN PROJECT BASED ON THE LIFE OF BLOCK PRINTING ART WITH GRAPHIC DESIGN )

Author : Müge CAFEROĞLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 73
Page : 2044-2058
    


Summary

Toplumsal bir pratik olarak geleneksel el sanatları, yüzyıllar boyunca ait olduğu toplumun ortak değerlerini, estetik ve sanat anlayışlarını, hayat tarzlarını; kısacası o toplumun kültürel ve tarihi değer birikimini yansıtan önemli bir araç olagelmiştir. Ülkemiz, geleneksel el sanatları bakımından zengin bir mirasa sahiptir ve yazmacılık sanatı da bunlar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yazmacılık sanatı, yöresel motiflerle oyulmuş ahşap kalıplar kullanarak, ustaların kendilerine özel tariflerle hazırladığı bitkisel boyaların kullanıldığı, elle çizilip resmedilen veya hazırlanan ahşap kalıpların kumaş üzerine basıldığı geleneksel bir el sanatıdır. Geçmişten gelen kültürel birikim ve geleneklerimiz zamanın getirdiği koşullarla birlikte değişmekte ve kaybolmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yazmacılık sanatında sürdürülebilir olan geleneksel tekniklerin günümüz teknolojisinin imkanlarıyla birleştirilmesi ve güncel kullanım eşyalarını grafik tasarım ile yeniden yorumlayarak yazmacılık sanatının canlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, çalışmada veri elde etme yöntemi olarak alanyazın taraması yapılmış ve yazmacılık sanatı baskı örnekleri araştırılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda, yazmacılık sanatının teknik ve motiflerinden alınan ilhamla ‘Anatolian’ isimli bir yazı tipi tasarlanmıştır. Tasarım projesinin ikinci aşamasında ülkemizde çeşitli bölgelerimizde yaşayan nesli tükenmekte olan hayvan figürleri seçilmiş, illüstrasyon çalışmaları yapılarak ağaç baskı uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Dijital ortamda illüstrasyon çalışmaları ve Anatolian’ yazı tipi birleştirilerek tasarımların güncel kullanım eşyalarına uyarlandığı bir grafik tasarım projesi hazırlamıştır. Tasarımcılar, geçmişin izlerini takip ederek, yazmacılık gibi kültürümüzü etkileyen geleneksel sanatları özgün ifade biçimleriyle yeniden yorumladıklarında, geleneksel sanatların sürdürülebilirliği adına adım atabilecekleri düşünülmektedirKeywords
Geleneksel El Sanatları, Yazmacılık, İllüstrasyon, Tipografi

Abstract

As a social practice, traditional crafts have been an important tool that reflects the collective values, esthetics, and art, lifestyles of the society it belongs to for centuries, in short, the cultural and historical wealth of value of that society. Our country has a rich heritage in traditional crafts, and the art of block printing is an important part of it. The art of block printing is a traditional art of hand, using wooden molds carved with local motifs, using vegetable paints made by the masters with special recipes, hand-drawn or prepared wooden molds printed on the fabric. Our cultural wealth and traditions from the past are changing and disappearing with the conditions of the time. The purpose of this study is to combine traditional techniques that are sustainable in the art of block printing with the possibilities of today's technology and to reinterpret current usage items with graphic design to help revive the art of writing. For this purpose, the study has been scanned for the field as a method of data acquisition and the print samples of the art of block printing have been studied. As a result of research, a font named ‘Anatolian’ was designed with inspiration from the technical and motives of the art of block printing. In the second phase of the design project, the endangered animal figures living in various regions of our country have been selected, and illustration studies have been carried out and tree printing practices have been carried out. Digital illustration studies and Anatolian font have been combined to create a graphic design project where designs are adapted to current usage items. When designers reinterpret traditional art that affects our culture, such as block printing, following the tracks of the past, in their original expression forms, they are thought to be able to take steps in the sustainability of traditional artKeywords
Traditional crafts, the art of block printing, illustration, typography