INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ARAPÇA-TÜRKÇE HASTANE TERCÜMANLARI: KAHRAMANMARAŞ, GAZİANTEP, ŞANLIURFA VE ADIYAMAN İLLERİ ÜZERİNE BİR DURUM ANALİZİ
(ARABIC-TURKISH HOSPITAL INTERPRETERS: A CASE STUDY ON KAHRAMANMARAS, GAZIANTEP, SANLIURFA AND ADIYAMAN PROVINCES )

Author : Mehmet KURT  & Hayriye BİLGİNER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 74
Page : 2396-2414
    


Summary

Çalışmamız, toplum çevirmenliği ve alt başlıklarından olan hastane tercümanlığı çerçevesinde, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinin Şehir ile Eğitim ve Araştırma hastanelerinde görev yapan hastane tercümanlarını konu edinmektedir. Özellikle göç alan Batılı ülkelerde 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan toplum çevirmenliği, tercümanlığın yeni bir alanını oluşturmaktadır. 2011 yılındaki Suriye iç savaşına kadar göç veren ülke konumundaki Türkiye, bu tarihten sonra göç alan bir ülkeye dönüşmüş ve toplum çevirmenlerine yoğun bir ihtiyaç doğmuştur. Bilhassa Suriyeli mültecilerle sağlık personeli, diğer bir ifadeyle Arapça-Türkçe dilleri arasında iletişim köprüsü gören hastane tercümanlarına büyük bir gereksinim ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmamızda, gönüllülük esas alınarak, yüz yüze soru-cevap yöntemiyle, bahsi geçen illerde görev yapan toplam 16 hastane tercümanına mülakat uygulanmıştır. Mülakat esnasında tercümanlara sırasıyla a- Eğitim, b- Çalışma ortamı, c- Çeviri alanı, d- Mesleki bakış açısı ve e-Sosyal ilişkiler olmak üzere 5 başlık altında toplam 32 soru yöneltilmiş, verilen cevaplar ses kaydına alınmıştır. Elde edilen yanıtların transkripsiyonu sonucunda oluşturulan veri seti, öz olarak nitel çalışmamızın temelini oluşturmakla birlikte, araştırma nicel verilerle de desteklenmiştir.

Çalışmamız, araştırmaya dâhil olan illerdeki hastane tercümanlarının hâlihazırdaki mesleki durumlarını ortaya koymayı, tespit edilen eksikliklere yönelik önerilerde bulunmayı ve hastane tercümanlığı mesleğinde iyileştirmeye gidilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadırKeywords
Toplum çevirmenliği, Hastane tercümanlığı

Abstract

Our study unveils the views of hospital interpreters who work in community translation and hospital interpretation in the City and Training and Research Hospitals of Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa and Adıyaman provinces of Turkey. Community interpreting, which emerged at the end of the 20th century especially in Western countries receiving immigration, constitutes a new field of interpreting. Turkey, which was a country of emigration until the Syrian civil war in 2011, has developed into a country of immigration after this period, and this resulted in high demand for community translators. As of particular note to this demand, there is a growing need for hospital interpreters, who build a communication bridge between Syrian refugees and health workers in Turkey; namely, between Arabic and Turkish languages.

In this study, interviews with a total of 16 hospital interpreters who worked in the above-mentioned provinces were carried out on a face-to-face question-and-answer basis. All participants, who joined the interviews voluntarily were refugees. They were asked 32 questions under the following five headings: a- education, b- work environment, c- translation area, d- professional perspective and e- social relations. The obtained responses were voice recorded. The data set, created by transcribing the oral responses, forms the basis of our qualitative study, which is also supported by quantitative data.

The aim of our study is to present the current professional status of hospital interpreters in the investigated provinces, to make suggestions for the inadequacies which were identified and to contribute to the improvement of the hospital interpreting professionKeywords
Community interpreting, Hospital Interpreter