INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KİŞİLİK GELİŞİMİ
(PERSONALITY DEVELOPMENT )

Author : Hüseyin ÇİFTÇİOĞLU  ; Ömer Ali POLAT & Emrullah EREN  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 7
Page : 166-177
3207    5799


Summary

Bireyi diğer bireylerden ayırt eden, temel faktörlerden biri bireye özgü ve tutarlı olarak kabul edilen davranış özelliklerinin meydana getirdiği kişilik kavramıdır. Birçokpsikoloğa göre kişilik gelişimi farklı zaman dilimleri içinde ortaya çıkmakta ve bireyin belli bir zaman dilimi içindeki kişilik özellikleri, onun diğer gelişim özellikleriyle bağlantılı bir biçimde meydana gelmektedir.Kişilik gelişimini ile ilgili kuramlar içinde literatürde adı en sık karşılaşılan isimlerden biri Sigmund Freud ve onunpsikoanalitik temele dayanan kişilik kuramıdır. Freud’a göre yeni doğmuş bebekler farklı evrelerden geçerek kişiliklerini geliştirirler. Bu evreler; Oral, Anal, Fallik, Latans ve Genital dönem olmak üzere beş başlık altında ele alınabilir ve bu dönemlere psikoseksüel gelişim dönemleri adı verilir. Kişilik gelişimini Freud gibi dönemler halinde ele alan Erikson’a göre de kişilik gelişimi evreleri biyolojik temelde ve hiyerarşik bir yapı içinde ortaya çıkmaktadırlar. Rogers ve Maslow gibi insancıl yaklaşımın temsilcileri ise kişilik gelişimini benlik yapısı üzerinden açıklarlar.Keywords
Kişilik, Eğitim, Gelişim Dönemleri

Abstract

Individuals who distinguish them fromothers, is the concept of personality characteristics caused by the behavior of one individual is considered to be the main factors specific and consistent. Personality development are emerging in different time zones according to many psychologists and personality traits within a certain time period of the individual in a way that it occurs in connection with other development properties. Name of theory in the literature on personality development one of the most common names of Sigmund Freud and his psycho analytic theory is based on the basic personality. According to Freud new born babies develop their personality through different stages. The sestages; Oral, anal, phallic, latencyand can be deal twit hunder five headings, name lygenital period and this period is given to the name of psychosexual development period. Personality development stage by addressing personality development Erikson period as Freud are emerging in the form of the biological basis and a hierarchical structure. Representatives of humanitarian approaches, such as Rogers and Maslow explain to the people through building self-development.Keywords
People, Education, Development Stages