INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ETİK DEĞERLERİN KİLİT MÜŞTERİ YÖNETİCİLERİNİN SATIŞ PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(STUDY ON THE EFFECT OF ETHICAL VALUES ON SALES PERFORMANCE OF KEY ACCOUNT MANAGERS )

Author : Can SARIKAYA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2714-2730
    


Summary

Bu çalışmada etik değerlerin, kilit müşteri yöneticilerinin satış performansını etkileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı işletmeden işletmeye (B2B) modelde faaliyet gösteren örgütlerdeki etik iklim, örgütsel bağlılık ve iş tatmininin, kilit müşteri yöneticilerinin satış peformansı üzerine etkilerini incelenmesidir. Araştırma kapsamında İstanbul ve çevresindeki B2B iş modeliyle çalışan örgütlerdeki 225 işgörenin katıldığı anket ile veri toplama gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler neticesinde, etik iklimin örgütsel iklim, iş tatmini ve satış performansı üzerinde olumlu bir şekilde etki ettiği gözlemlenmiştirKeywords
Müşteri Yöneticisi, Satış Performansı

Abstract

In this study, the effects of ethical values on the sales performance of key customer managers were examined. The aim of the study is to examine the effects of ethical climate, organizational commitment and job satisfaction on the sales performance of key customer managers in organizations operating in the business-to-business (B2B) model. Within the scope of the research, data collection was carried out with the participation of 225 employees in organizations working with the B2B business model in and around Istanbul. As a result of the data obtained, it has been observed that the ethical climate has a positive effect on organizational climate, job satisfaction and sales performanceKeywords
Account Manager, Sales Performance