INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OKTAY DURAN'IN “BASIM YAYIN TEKNİĞİ VE İŞLETMECİLİĞİ” KİTABININ DİL VE ANLATIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE BOOK “BASIM YAYIN TEKNİĞİ VE İŞLETMECİLİĞİ” BY OKTAY DURAN IN TERMS OF LANGUAGE AND EXPRESSION )

Author : Muhammed Fatih SAYIR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 75
Page : 2530-2538
    


Summary

Yazılı metinlerde dilin kurallarına uygun şekilde kullanılması ve başvurulan anlatım biçimleri metnin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bahse konu eser bir kitap bilhassa ders kitabı ise bu hususlar üzerinde hassasiyetle durulması gereken unsurlar olur. Bu çalışmada Oktay Duran’ın “Basım Yayın Tekniği ve İşletmeciliği” kitabı dil ve anlatım açısından incelenmiştir. Doküman analizi yöntemiyle elde edilen veriler kitapta açıklayıcı anlatım biçiminin etkili bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. Ayarıca dil açısından kitabın noktalama işaretlerinin kullanımında ve yazım kurallarına uyumda çok az hatayı barındırdığı tespit edilmiştir. Bu anlamda basım yayım tekniğine ilişkin detaylı bilgi içeren ve bu alanda eğitim gören veya çalışma yapan kişiler için oldukça faydalı olabileceği düşünülen kitabın dil ve anlatım açısından yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştırKeywords
Basım Yayın Tekniği, Oktay Duran, Dil ve Anlatım.

Abstract

The use of language in accordance with the rules and the forms of expression used in written texts directly affect the quality of the text. If the work in question is a book, especially a textbook, these are the elements that need to be carefully considered. If the work in question is a book, especially a textbook, these are the issues that need to be carefully considered. In this study, Oktay Duran's book “Basım Yayın Tekniği ve İşletmeciliği” has been examined in terms of language and expression. The data obtained by the document analysis method shows that the descriptive narrative style is used effectively in the book. In terms of language, it has been determined that the book contains very few errors in the use of punctuation marks and is in compliance with the spelling rules. In this sense, it has been concluded that the book, which contains detailed information about the printing and publishing technique and is thought to be very useful for those who study or research in this field, is sufficient in terms of language and expressionKeywords
Printing and Publishing Technique, Oktay Duran, Language and Expression.