INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ANADOLU LİSESİ VE MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIŞ AÇISI
(OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERSPECTIVE OF ANATOLIAN HIGH SCHOOL AND VOCATIONAL TECHNICAL ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS )

Author : Hüseyin Enis KARA  & Müge ENSARİ ÖZAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 75
Page : 2470-2477
    


Summary

Bu araştırmanın temel amacı temel İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olan Mesleki Teknik Anadolu Liseleri öğrencileri ile İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almayan Anadolu Lisesi öğrencilerinin İş sağlığı ve güvenliği bakış açılarının karşılaştırılmasıdır. Bu çalışma ile Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin iş hayatına başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği konusunda fikirlerinin olup olmadığı ve öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği perspektiflerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, Meslek Lisesi ile Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören 304 öğrenciye 36 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Yapılan anket çalışması sonucu toplanan veriler SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Tehlikeli sınıfta yer alan Meslek Liselerinde okuyan öğrencilerinin, okullardaki ve staj yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ilgili görüşleri irdelenmiştir. Sonuç olarak ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin kendilerine güvenli bir çalışma ortamı sunacağını düşünmesine rağmen bu alanda verilen eğitimleri yetersiz bulmaktadır. Buna ek olarak, katılımcıların büyük çoğunluğu teorik eğitimlerle beraber uygulamalı eğitim yapılmasını istemektedirler. Ayrıca katılımcılar İSG eğitimlerinin gelecekteki çalışma hayatlarında faydalı olacağı hususunda ise büyük oranda kararsız ve olumsuz görüş bildirmişlerdir. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli bilincin kazandırılması için farkındalık konusunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.Keywords
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İş Güvenliği,

Abstract

The main purpose of this research is to compare the occupational health and safety perspective of the Vocational Technical Anatolian High School students who have taken basic occupational health and safety training and the Anatolian High School students who have not taken occupational health and safety training. It is aimed to examine whether Vocational High School and Anatolian High School students have any idea about occupational health and safety before starting their business life and the perspectives of students on occupational health and safety. In the research, a questionnaire consisting of 36 questions was applied to 304 students studying in the Vocational High School and the 11th and 12th grades of Anatolian High School in “Gençosman Istanbul Stock Exchange Multi-Program Anatolian High School” in Güngören district. The data of the survey study were analyzed by the SPSS 22 statistical program. The opinions of the students studying at the Vocational High Schools that have hazard classification as hazardous, about the occupational health and safety practices in the schools and internship places were examined. As a result, although the majority of the students think that occupational health and safety training will provide them with a safe working environment, they find the training provided in this field insufficient. In addition, the majority of the participants want practical training together with theoretical training. Furthermore, the participants expressed mostly undecided and negative opinions on the fact that occupational health and safety training would be beneficial in their future working lives. Therefore, it is concluded that more efforts are needed to raise awareness about occupational health and safetyKeywords
Occupational Health and Safety Education, Occupational Safety,