INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FÜG FORMU ÖZELİNDE PİYANO MÜZİĞİNİ EZBERLEME ÜZERİNE ÖNERİLER
( SUGGESTIONS ON MEMORIZING PIANO MUSIC IN THE CONTEXT OF THE FUGUE FORM )

Author : Arman ARTAÇ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 75
Page : 2596-2607
    


Summary

Bu çalışmanın amacı piyanistlerin hem eğitim süreçlerinde hem de mesleki kariyerleri sırasında önemli bir sorun teşkil edebilen ezberleme sürecini Füg ezberi üzerinden incelemek ve çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmada konser performanslarında ezber çalma geleneğinin tarihi incelenmiş, bu geleneğin eğitim sürecinde de genel bir kabul görmesi ve konser, sınav ve yarışmalarda ezber çalmanın bir kurala dönüşmesi ile birlikte piyanistlere getirdiği stres yüküne karşı, ezber çalmanın faydaları ortaya konulmuştur. Ezberlemekle ilgili teknik, biyolojik ve psikolojik engeller tespit edilerek çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışmada konuyla ilgili literatür taraması yapılmış dünyada şimdiye kadar müzik ve piyano müziği ezberi ile ilgili yapılan bazı çalışmalar incelenerek önerilere dahil edilmiştir. Çalışmanın ezberlenmesi en zor piyano müziği formlarından biri olan Füg ezberi özelinde, genel ezber sorunlarının azaltılarak ezber problemi yaşayan piyanistlerin performans sırasındaki stres yükünü de azaltacağı düşünülmektedir.Keywords
Müzik, Piyano, Ezber, Füg

Abstract

The purpose of this study is to examine the memorization process which can be an important problem both in the piano education and during the professional career of pianists, through Fugue memorization and to offer solutions. In the study, the history of the tradition of to play from memory in concert performances was examined, and the benefits of playing from memory was revealed against the stress burden that brought to the pianists with the general acceptance of this tradition in the education process and in this way the transformation of playing from memory into a rule in concerts, exams and competitions. Technical, biological and psychological barriers to memorization were identified and solutions were offered. In the study, the literature on the subject was searched and some studies on music and piano music memorization in the world were examined and included in the suggestions. It is thought that by reducing general memorization problems, pianists who have memorization problems will also reduce the stress burden during performance, especially for Fugue memorization, which is one of the most difficult piano music forms to memorize.Keywords
Music, Piano, Memorizing, Fugue