INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

III. SELİM’İN AĞIR VE YÜRÜK SEMÂİLERİNİN USÛL-ARÛZ VEZNİ İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
(THE ANALYSIS OF THE WORKS WRITTEN IN AĞIR AND YÜRÜK SEMAİ FORM OF TURKISH MUSIC COMPOSER III. SELİM’S IN THE ASPECT OF PATTERN-ARUZ RHYTHM )

Author : Çağhan ADAR  & Sinem GÖZCÜ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 75
Page : 2503-2518
    


Summary

vezni ilişkisi yönünden incelenmesi yapılmıştır. Sultan III. Selim’in bestelediği güftelerinde dönemin diline göre anlaşılırlık ön planda olmuştur. Bu araştırmayı gerçekleştirmedeki amaç; her sanat dalında geleneğe bağlı kalmayı ihmal etmeden yenilikçi kişiliği ile ortaya koyduğu sözlü eserlerindeki derin anlamlarını, ağır ve yürük semâi formunda bestelediği eserlerde kullandığı usûl kalıplarını ortaya çıkartmaktır. Eser güftelerinin açıklamaları ile birlikte eser güftelerinin vezin tabloları bu çalışmanın içeriğinde bulunmaktadır. Araştırma konusu ile ilgili çeşitli yazılı kaynaklar taranmış olup, veri toplama aracı olarak kaynak taraması yöntemi uygulanmıştır. Bu tarama sonucunda III. Selim’in günümüze notası ile gelebilmiş sözlü eserlerinin tümü tablolar halinde gösterilmiştir. Araştırmada, Türk Mûsıkîsi tarihinde padişahlığının yanı sıra usta bir bestekâr olarak kabul edilen III. Selim’in terkîb ettiği makamların teorik bilgilerine, güfte açıklamalarına yer verilmiş olup, ağır semâi ve yürük semâi formundaki altı adet eserinin usûl-arûz vezni ilişkisi yönünden incelemesi yer almaktadır.Keywords
III. Selim, Ağır Semai, Yürük Semai, Form, Aruz

Abstract

In this research, the works of Ağır and Yuruk Semai, which are the forms of the verbal music of Selim III, were examined in terms of the usûl-prosody meter relationship. In the lyrics composed by Sultan Selim III, intelligibility was at the forefront according to the language of the period. The purpose of carrying out this research; to reveal the deep meanings of his oral works, which he revealed with his innovative personality, without neglecting to adhere to the tradition in every branch of art, and the method patterns he used in the works he composed in the form of heavy and yürük semai. Along with the explanations of the lyrics, the meter tables of the lyrics are included in the content of this study. Various written sources related to the research subject have been scanned, a literature review has been made as a data collection tool, and all of the oral works of Selim III that have survived to the present day are shown in tables. In the research, theoretical information and lyrics explanations of the maqams composed by Selim III, who is accepted as a master composer as well as his sultanate in the history of Turkish Music, are included, and the examination of six pieces in the form of heavy semai and yürük semai in terms of the method-prosody meter relationship.Keywords
III. Selim, Ağır Semai, Yürük Semai, Form, Prosody.