INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNCE YÖNTEMİYLE OYUN TASARIMI: NUNKİ HİKÂYE BOHÇASI TASARIMI ÖRNEĞİ
(GAME DESIGN WITH DESIGN THINKING METHOD: NUNKİ STORY SACK DESIGN EXAMPLE )

Author : Müge CAFEROĞLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 75
Page : 2563-2576
    


Summary

Tasarım odaklı düşünce (Design Thinking), farklı bakış açıları geliştirerek çözüm odaklı, yenilikçi ve yaratıcı fikir yürütmeye dayanan, kullanıcıyı tasarım sürecinin merkezine alan bir metodolojidir. Tasarım odaklı düşünce yöntemi sadece tasarım ya da grafik tasarım gibi alanlarda değil, karşılaşılan sorunları yenilikçi yaklaşımlarla çözmek üzere tüm sektör ve girişimlerde, edebiyattan müziğe, eğitimden bilime ve sosyal yaşama kadar çok geniş bir perspektifte kullanılabilmektedir. Tasarım odaklı düşünce yöntemi, bu araştırmada bir hikâye bohçası oyun tasarımının ürüne dönüştürülme süreçlerinde kullanılmıştır. Neil Griffiths tarafından 1995 yılında geliştirilen hikâye bohçası konsepti, her yaş grubundan tüm çocuklar için hikâyeleri paylaşırken eğlenceli ve interaktif öğrenme ortamı sağlayan, içerisinde tema ile ilgili çeşitli oyuncak, sahne gibi nesnelerin olduğu bez çantalardır. Bu araştırmada, tasarım odaklı düşünce yaklaşımı ve ebeveynlerle çocukları interaktif bir yolla hikâye oluşturmaya teşvik eden, çocuk gelişimi için önemli olduğu düşünülen hikâye bohçalarının ortaya çıkış süreçleri ve sağladığı faydalarla ilgili literatür taraması yapılarak örnekler incelenmiştir. Araştırmanın uygulama kısmında, tasarım odaklı düşünce yaklaşımının kullanılması ile şekillenen Nunki Hikâye Bohçası oyun tasarım süreci örnek olarak sunulmuştur. Nunki Hikâye Bohçası, tasarım odaklı düşünce yaklaşımının, empati, tanımlama, fikir üretme, prototip ve test olmak üzere beş aşamadan oluşan sistemi esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Hikâye bohçası, içerisinde yaratıcı hikâye kartları, ahşap Nunki karakterleri, illüstrasyon tekniği ile yapılmış Nunki yıldızı haritası ve oyun kartlarından oluşan, çocukların interaktif olarak katılımını sağlayan bir hikâye oyunu olarak tasarlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, hikâye bohçalarının çocuklarının gelişimine olan katkısına dikkat çekmek ve tasarım odaklı düşünce yaklaşımıyla tasarımcıların üretimlerini, yaratıcı ve kullanıcı odaklı çözümlerle gerçekleştirebileceklerine dair bir örnek sunmaktır. Dünyada son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan, ülkemizde henüz çok bilinmeyen, hikâye anlatma sanatı aktivitelerini içeren hikâye bohçaları, hayal gücünü geliştiren etkinlikleri kapsayacak şekilde tasarımcılar tarafından ele alınarak özgün bir biçimde tasarlanabileceği düşünülmektedir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Tasarım Odaklı Düşünce, Hikâye Bohçası, İllüstrasyon, Grafik Tasarım

Abstract

Design Thinking is a methodology that puts the user at the center of the design process, based on solution-oriented, innovative and creative thinking by developing different perspectives. The design thinking method can be used not only in fields such as design or graphic design but also in all sectors and initiatives to solve the problems encountered with innovative approaches, from literature to music, from education to science and social life. The design thinking method was used in the process of transforming a story sack game design into a product in this research. The story sack concept, developed by Neil Griffiths in 1995, is cloth bags containing various toys and props related to the theme, providing a fun and interactive learning environment for all children from all age groups while sharing stories. In this research, literature review was conducted on the emergence processes and benefits of story sacks, which are thought to be important for child development, which encourages parents and children to create stories in an interactive way, with a design thinking approach. In the application part of the research, the Nunki Story Sack game design process, which is shaped by the use of design thinking approach, is presented as an example. Nunki Story Pack is based on the design thinking approach, which consists of five stages: empathy, definition, idea generation, prototype and testing. The story sack is designed as a story game that allows children to participate interactively, consisting of creative story cards, wooden Nunki characters, a Nunki star map made with illustration technique, and game cards. The aim of this research is to draw attention to the contribution of story sacks to the development of their children and to present an example that designers can realize their production with creative and user-oriented solutions with a design-oriented thinking approach. It is thought that Story Packs containing storytelling art activities, which have recently become widespread in the world and which are not yet known in our country, and which include storytelling art activities, can be designed in an original way by being handled by designers in a way to include activities that develop imaginationKeywords
Keywords: Design Thinking, Story Sack, Illustration, Graphic Design.