INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KÜLTÜREL MİRASIN SÜREKLİLİĞİ BAĞLAMINDA YEREL BİR DİNAMİK: KIRIKKALE-KESKİN RAHMİ PEHLİVANLI KONAĞI
(A LOCAL EXAMPLE IN THE CONTEXT OF CULTURAL HERITAGE: KIRIKKALE-KESKIN RAHMI PEHLIVANLI MANSION )

Author : Makbulenur ONUR  & Makbulenur ONUR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 75
Page : 2585-2595
    


Summary

Son yıllarda günümüze ulaşmadan yok olan tarihi yapılar, koruma bilinci ve politikalarının yetersizliği nedeni ile tehlike yaşamakta, bu da kültürel miras kavramının zedelenmesine yol açmaktadır. Bunu önlemek adına yapılan koruma ve yeniden kullanım çalışmaları, kültürel mirasın sürekliliği açısından önem kazanmıştır. Tarihi yapılar arasındaki konut/konaklar sahip oldukları değerlerle çeşitli yöntemler uygulanarak yeniden kullanılır hale getirilmektedir. Bunlardan biri de müze evlerdir. Müze evler hem önemli kişilerin yaşantılarını yansıtmakta hem de yörenin mimari karakterini ortaya koymaktadır. Böylelikle yöre için önemli bir dinamik oluşmaktadır.

Çalışma İç Anadolu bölgesinde yer alan Kırıkkale ilinin Keskin ilçesindeki Rahmi Pehlivanlı Müze Evi’ni konu edinmektedir. Yörede birçok konut/konak olmasına rağmen yeterince çalışma yapılmadığı ve bu nedenle kültürel mirasın korunmasında sıkıntı yaşandığı varsayımından yola çıkılarak yörenin ve söz konusu yapının hak ettiği tanınmışlığa ulaşmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu bağlamda Rahmi Pehlivanlı Müze Evi, nitel araştırma yöntemlerinden “örnek olay” ile incelenmiştir. Elde edilen bilgi, belge ve yerinde yapılan görüşmelerle yapının verileri değerlendirilmiştir. Değerlendirme kapsamında Rahmi Pehlivanlı Konağı’nın Keskin ilçesinde yer alan geleneksel konut/konak yapısını yansıtan kimlik ögelerine sahip olmasından dolayı yörenin mimari karakterini yansıttığı görülmüştür. Bu nedenle yapının kültürel miras niteliği göstermesinin yanı sıra korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ve bu sayede sürekliliğinin sağlanması da önem arz etmektedir.  Yapılan çalışma ile yerel bir dinamiği olan Rahmi Pehlivanlı Müze Evi’nin farkındalık yaratarak yöreye katkı sağlayacağı düşünülmektedirKeywords
Kültürel miras, müze evler, Kırıkkale-Keskin, Rahmi Pehlivanlı Konağı

Abstract

Historical buildings, which have been destroyed in recent years before reaching the present, are in danger due to the inadequacy of conservation awareness and policies, and this causes the concept of cultural heritage to be damaged. Conservation and reuse studies to prevent this have gained importance in terms of the continuity of cultural heritage. The houses/mansions among the historical buildings are made to be used again by applying various methods with the values ??they have. One of them is museum houses. The museum houses both reflect the lives of important people and reveal the architectural character of the region. Thus, an important dynamic is formed for the region.

The study is about the Rahmi Pehlivanlı Museum House in the Keskin district of Kırıkkale province in the Central Anatolian region. Based on the assumption that although there are many residences/mansions in the region, there is not enough work done and therefore there is a problem in the protection of the cultural heritage, it is aimed to ensure that the region and the building in question reach the recognition they deserve. In this context, Rahmi Pehlivanlı Museum House was examined with a "case study", one of the qualitative research methods. The data of the building were evaluated with the obtained information, documents, and on-site interviews. Within the scope of the evaluation, it has been seen that Rahmi Pehlivanlı Mansion reflects the architectural character of the region since it has identity elements that reflect the traditional house/mansion structure in Keskin district. For this reason, besides showing the cultural heritage of the building, it is also important to protect it and transfer it to future generations and thus ensure its continuity. With the study, it is thought that Rahmi Pehlivanlı Museum House, which has a local dynamic, will contribute to the region by raising awarenessKeywords
Cultural heritage, museum houses, Kırıkkale-Keskin, Rahmi Pehlivanlı Mansion