INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM REFORMLARINDA SUBSİDİARİTE İLKESİNİN ETKİLERİ
(THE EFFECT OF SUBSIDIARITY PRINCIPLE ON LOCAL GOVERNMENT REFORMS IN TURKEY )

Author : Zülküf ZOR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2816-2829
    


Summary

Yeni sağ olarak isimlendirilen neo-liberal politikaların 1970’li yıllarda hâkim pozisyona gelmesi sonucunda devletlerin politikaları da küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda değişmeye başlamıştır. Devletin, piyasalar üzerindeki düzenleyici ve denetleyici rolünün sonlandırılmaya çalışıldığı bu dönem, beraberinde güne uygun yeni tip kamu politikalarını getirmiştir. Yerel yönetimler küreselleşme sürecinden azade olmamış, günün hâkim ekonomik ilişkileri doğrultusunda değişime uğramıştır. Kamunun sorumluluğunda olan hizmetlerin vatandaşa en yakın birim tarafından yerine getirilmesi demek olan subsidiarite ilkesi ile birlikte hizmet üretiminde verimliliğin artırılacağı savunulmaktadır. Subsidiarite ilkesinin uygulanmasıyla birlikte hizmet üretiminde merkezi yönetimden sonra ikincil pozisyonda bulunan yerel yönetimler asli unsur haline gelmekte ve hizmetin sunumunu özel sektörle paylaşabilmektedir, buda kamu hizmetlerinin piyasalaştırılması anlamına gelmektedir. Kamu hizmetlerinin küresel sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda piyasalaşmasıyla birlikte halk vatandaş pozisyonundan müşteri pozisyonuna indirgenmektedir. 1980 askeri darbesi sonrası Türkiye’de de hâkimiyet kurmaya başlayan neo- liberal politikalar beraberinde yeni tip kamu yönetimi anlayışını getirmiştir. Bu dönemde yeni tip kamu anlayışına uygun olarak başlatılan reform hareketi 2000’li yılların başında Avrupa Birliği’nin etkisi ile hızlanmıştır. Bu makalede 1982 Anayasa’sında çeşitli atıfların yapıldığı subsidiarite ilkesinin özellikle 2000 yılından sonra yapılan yerel yönetim reformlarında ki etkisi ve gerçekleştirilen reformlar ile pratik anlamda uygulanması için önünde ki Anayasal engellerin nasıl kaldırılmaya çalışıldığı tartışılacaktırKeywords
Yerindenlik İlkesi, Hizmette Yerellik, Küreselleşme, Yönetişim, Kamu yönetimi

Abstract

By the 1970s, as a result of neo-liberal policies which called new rights became dominant, government policies started to change according to global capital’s interest. To end the regulatory and supervisory role of government on market, new public policies occurred due to the new era. Even local authorities couldn’t escape globalization and got into the mainstream of economic relations of the day. According to the subsidiarity principle, to increase the productivity of public services, they should be fulfilled by the closest unit to the citizens. In practice, the local authority which is secondary at producing public services besides central administration becomes primary and can share the presentation of services with the private sector, which means marketization of public services. With the marketization of public services in line with the requirements of global capital, citizens become a customer. After the military coup in 1980, neo-liberal policies became dominant ın Turkey and brought a new public management mentality. The reforms which started according to the new public management mentality gained speed with the impact of the European Union in the early 2000s. In this essay, we are going to discuss the subsidiarity principle which is referred to in the 1982 constitution, and its’ effects on local authority reforms made after the 2000s. And how constitution barricades were tried to remove to perform the reforms in practiceKeywords
Subsidiarity, Locality, Globalization, Governance, public administration.