INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

VERGİ İDARELERİNİN GELECEK SENARYOLARI
(FUTURE SCENARIOS FOR TAX ADMINISTRATIONS )

Author : Derya YAYMAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2872-2795
    


Summary

: Son yıllarda vergi idarelerinin dijitalleşmesi Covid 19 pandemisinin de etkisiyle giderek hızlanmıştır. Ülkelerin birçoğu çevrimiçi beyanname verme sürecini başlatmış, elektronik fatura kullanımını yaygınlaştırmıştır. Ülkelerin bir kısmı, vergi idarelerinde büyük veri, blockchain, nesnelerin interneti, bulut bilişim, chatbot yapay zeka araçları gibi dijital teknolojileri hayata geçirmiştir. Ancak tüm vergi idareleri, aynı derecede dijitalleşme seviyesine sahip değildir. Günümüzde vergi idarelerinin kullandığı yönetim modellerinin, mali ihlaller, vergiye uyum, yönetim maliyetleri gibi konularda yapısal sınırlamaları söz konusudur. Toplum ve ekonominin giderek artan dijitalleşmeleri nedeniyle buna uygun bir vergi idaresi modeli tasarımı, Vergi İdaresi 3.0 modeli ile ortaya konulmuştur. OECD Vergi İdaresi Forumu tarafından öne sürülen bu modelin, bu sınırlamaları önleyeceği düşünülmektedir. Dünya çapında farklı vergi otoriteleri ve vergi uzmanları gelecek vergi idareleri modeline ilişkin farklı tezler de öne sürmüşlerdir. Yapay zeka kullanımının öneminin arttığı dünyamızda vergi idarelerinin vergi yönetim modellerini değiştirmeleri gerekmektedir. Vergi idarelerinin nereye ve nasıl gidebileceklerine ilişkin hedeflerini gerçekleştirme amacında olmaları, dijitalleşme süreçlerinde daha iyi kararlar almalarını sağlayacaktır. Çalışmada, vergi idarelerinin geleceğine ilişkin tartışılan senaryolar değerlendirilecektir.Keywords
Vergi İdareleri, Dijitalleşme, Dönüşüm, Model 3.0, Gelecek Senaryoları

Abstract

In recent years, the digitalization of tax administrations has accelerated with the effect of the Covid 19 pandemic. Many of the countries have started the online declaration process and have made the use of electronic invoices widespread. Some of the countries have implemented digital technologies such as big data, blockchain, the internet of things, cloud computing, chatbot artificial intelligence tools in their tax administrations. However, not all tax administrations have the same degree of digitization.

Today, the management models used by tax administrations have structural limitations on issues such as fiscal violations, tax compliance, and management costs. Due to the increasing digitalization of society and economy, a suitable tax administration model design has been put forward with the Tax Administration 3.0 model. This model, put forward by the OECD Tax Administration Forum, is thought to avoid these limitations. Different tax authorities and tax experts around the world have also put forward different theses regarding the future tax administration model.

In our world where the use of artificial intelligence is increasing, tax administrations need to change their tax management models. The fact that tax administrations aim to achieve their goals regarding where and how they can go will enable them to make better decisions in digitalization processes. In the study, the scenarios discussed for the future of tax administrations will be evaluated.Keywords
Tax Administrations, Digitization, Transformation, T.A. Model 3.0, Future Scenarios