INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA YÜRÜTÜLEN SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
(OPINIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS TOWARDS POLITICAL COMMUNICATION STUDIES IN SOCIAL MEDIA )

Author : Asiye YÜKSEL  ; Orkun KONAK, Aykut TOSUN, Öznur GÖKKAYA & Barış DEMİR  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 15
Page : 1945-1951
1082    708


Summary

Gerek Türkiye gerek Dünya açısından kitleleri ilgilendiren her türlü değişimin hızla yaşandığı yıllar olarak 2000’li yıllar yeni bir çağın başı olarak tarihsel süreçte yerini almıştır. Bu yıllarda teknolojide yaşanılan büyük değişimlerle birlikte ekonomik, siyasal, beşeri tüm alanlarda birlikte köklü değişimler yaşanmıştır. Özellikle iletişim araçlarında yaşanılan gelişmeler toplumsal davranışlarda farklı etkiler ortaya çıkarmıştır. Yeni medya okuryazarlığı kavramı iletişim araçlarında yerini almıştır. Yeni iletişim teknolojileri beraberinde siyasi sosyalleşme ve siyasi öğrenme davranışları geliştirmiştir. Bunun yanısıra günümüz siyasal yaşamında siyasal iletişimin rolü ve önemi de günden güne artmıştır. İletişim araçları da bilinen geleneksel yöntemlerden hızla uzaklaşarak yeni iletişim araçlarına yerini bırakmıştır Kitle iletişim araçlarındaki değişim siyasal iletişimin de seyrini değiştirmiştir. Eskiye ait siyaset yapma usul ve pratikleri bu yeni dönemle birlikte değişikliğe uğramıştır. ‘Yeni Medya’ olarak adlandırılan bu yeni tarz siyaset yapma olgusu 2008 yılında ABD’de yapılan Başkanlık seçimlerinde gündeme gelmiştir. Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medyada yürütülen siyasal iletişim çalışmalarına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu kapsamda Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO da okuyan ön lisans öğrencileri araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada Ipsos Mori(2014) tarafından Türkçeye uyarlanan “King's College Londra Medya Standartları Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin sosyal medyanın siyasi amaçlı kullanımının, güven(doğru bilgi paylaşımı),politik mücadele ve engelsiz iletişim boyutlarına yönelik görüşleri belirlenmiştir.Keywords
Yeni medya, siyasal iletişim, meslek yüksekokulu

Abstract

Both Turkey should rapidly as the year in which the change occurred concerning all kinds of audiences the world in terms of the 2000s has been replaced as head of a new era in the historical process. These years, along with the major changes in technology, fundamental changes have taken place in all economic, political and human fields. Especially the developments experienced in communication tools have brought about different effects in social behaviors. The new concept of media literacy has taken its place in the means of communication. New communication technologies have improved political socialization and political learning behaviors. In addition, the role and importance of political communication in today's political life has increased day by day. Communication tools have also moved away from traditional methods of knowing and have left their place in new means of communication The change in the mass media has also changed the course of political communication. The practices and practices of the politics of the old have been changed with this new period. This new style of politics, called "New Media," has come to the fore in the Presidential elections held in the United States in 2008. The aim of this study is to determine the opinions of the students of the vocational high school about the political communication studies conducted in the social media. In this context, Hereke Ömer Ismet Uzunyol Vocational School students who read the pre-graduate students have created the sample. In the investigation .Ipsos Mori(2014) adapted to the Turkic “King’s College London Media Standards Trust Topline Results Scale "is used. In this study, students' opinions about political use of social media, trust (correct information sharing), political struggle and unobstructed communication dimensions were determinedKeywords
New media, political communication, vocational school