INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

6360 SAYILI KANUNUN KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNA ETKİSİ: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
(LAW NO. 6360 PRESENTATION OF THE IMPACT OF PUBLIC SERVICES: THE CASE OF METROPOLITAN MUNICIPALITY BALIKESIR )

Author : Fatma Neval GENÇ  & Seyfettin DAŞCI  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 7
Page : 178-196
2532    1712


Summary

6360 sayılı Kanunla illerin idari ve hizmet yapısında, yerel yönetimlerin mali düzeninde, yerel halkın siyasal katılım durumunda, yerel halka hizmet sunumunda ve planlama konularında mevcut yerel yönetim sisteminde değişimler yaşanmış, Balıkesir İline de büyükşehir belediyesi statüsü verilmiştir. Balıkesir İlinde büyükşehir belediyesi ile iki yeni ilçe kurulmuş, belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. İl sınırları içinde yaşayanların siyasal katılım durumları değişmiştir. Yerel halka belediye muadili hizmet sunan il özel idaresi kaldırılarak benzer nitelikteki hizmetlerin belediyeler vasıtasıyla tek elden sunulması amaçlanmıştır. Belediyelerin mali kaynaklarında önemli oranlarda değişiklikler yapılmıştır. İmar, planlama, su ve kanalizasyon idaresi konusunda yetkiler çoğunlukla merkezileştirilerek büyükşehir belediyesinde toplanmıştır. Makalede Balıkesir İlinde bulunan 20 belediye başkanı, 2 belediye başkan vekili ve 33 belediye başkan yardımcısı ile 9’u demografik 45’i araştırma sorusu olmak üzere 54 sorudan oluşan anket yapılarak 6360 sayılı kanunun kamu hizmetlerinin sunumuna olan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.Keywords
6360 sayılı Kanun, Balıkesir, Büyük Şehir Belediyesi, Yerel Yönetimler

Abstract

6360 numbered Law province of the administrative and service structures, the financial system of local government, in the case of local public political participation in local public service delivery, and there have been changes in the existing system of local government in planning, in Balıkesir province is granted the status of metropolitan municipalities. In Balıkesir metropolitan municipality established two new districts, removing the neighborhood has been transformed into a legal entity of the municipalitiesand villages of the region. Political participation status of people living in the province have changed. Removing the special provincial administration provide sequivalent services to local community councilis intended to provide one-stop service through the municipalities of similar nature. Changes were made in substantial financial resources of municipalities. Zoning, planning, water and sewerage authority to centralize administration is mostly concentrated in the metropolitan municipalities. 20 mayors in the Balıkesir province in our study, second deputy mayor and 33 councilvice president with 9 made question naire consisting of 54 questions, including the question of demographic 45 research the effects of the provision of public services in 6360 numbered law has been determinedKeywords
Law No.6360, Balıkesir, Metropolitan Municipality, Local Government