INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YAŞLI BİREYLERİN YALNIZLIK, SOSYAL DIŞLANMA VE YAŞAM BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ
(EXAMINATION OF LONELY, SOCIAL EXCLUSION AND LIFE COMMITMENT OF ELDERLY INDIVIDUALS: THE CASE OF KAHRAMANMARAŞ )

Author : Abdurrahman ÜNALAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 75
Page : 2622-2628
    


Summary

Bu çalışmanın konusu saha çalışmasından elde edilen verilerden hareketle yaşlılarda sosyal dışlanma ve yaşam bağlılığının incelenmesidir. Bu bağlamda araştırmamız yaşlı bireylerin cinsiyet, meslek, psikolojik destek alma ve eğitim durumu değişkenleri açısından sosyal dışlanma, yaşam bağlılığı ve yalnızlık tutumlarını belirlemeye odaklanmıştır. Çalışmanın evreni Kahramanmaraş, örneklemi ise yaşlı bireyler olarak belirlenmiştir. 202 kişilik örneklemimizin cinsiyete göre dağılımı %40,6’sı (n:82) kadın, %59,4’ü (n:120) erkeklerden oluşmaktadır. Cinsiyetler arası denge gözetilmeye çalışılmıştır. Örneklemin yaş gruplarına göre dağılımı araştırmaların amaçlarına göre değişen, farklı aralıkların dikkate alındığı bir değişkendir. Bu araştırmada yaşlı nufüs yaş grupları göz önüne alınarak dört yaş grubu belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların %59,4’ü “55-60” (n: 120), %21,8’i “60-64” (n:44), %6,9’u “65-70” (n:14) ve %11,9’u “70 ve üzeri” (n:24) gruplarında yer almaktadır. Katılımcılarımızın yaşamlarını sürdürdükleri yeri incelediğimizde %51,5’i (n: 104) “İl”, %16,3’ü (n: 33) “İlçe” ve %32,2’si (n: 65) “Mahalle-Köy” yaşamlarını sürdürmektedir. Son olarak örneklemimizin medeni durum dağılımı %78,2 (n: 158) “Evli”, %14,9’u (n: 30) “Bekar-Dul” şeklindedir. Araştırmada Frekans, T-Test ve ANOVA’dan yararlanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Çalışmamız sonucunda cinsiyet, meslek, psikolojik destek alma ve eğitim durumu değişkenleri açısından sosyal dışlanma, yaşam bağlılığı ve yalnızlık tutumları arasında bir ilişki olduğuna ulaşılmıştır.Keywords
Yaşlı, Psikoloji, Yalnızlık, Sosyal Dışlanma, Yaşam Bağlılığı

Abstract

The subject of this study is the examination of social exclusion and life commitment in the elderly, based on the data obtained from the field study. In this context, our research focused on determining the social exclusion, life commitment and loneliness attitudes of the elderly in terms of gender, occupation, psychological support and educational status. The universe of the study was determined as Kahramanmaraş, and the sample was determined as elderly individuals. The distribution of our sample of 202 according to gender consists of 40.6% (n:82) women and 59.4% (n:120) men. An attempt was made to maintain a balance between the genders. The distribution of the sample according to age groups is a variable that changes according to the aims of the research and takes into account different intervals. In this study, considering the elderly population age groups, four age groups were determined. 59.4% of the participants were “55-60” (n: 120), 21.8% were “60-64” (n: 44), 6.9% were “65-70” (n: 14) and 11.9% are in the “70 and over” (n:24) groups. When we examine the place where our participants live, 51.5% (n: 104) "Province", 16.3% (n: 33) "District" and 32.2% (n: 65) "Neighborhood-Village". “They live on. Finally, the marital status distribution of our sample is 78.2% (n: 158) as "Married", 14.9% (n: 30) as "Single-Widowed". Frequency, T-Test and ANOVA were used in the study, and SPSS 16.0 statistical package program was used to evaluate the data and find the calculated values. As a result of our study, it was found that there is a relationship between social exclusion, life commitment and loneliness attitudes in terms of gender, occupation, psychological support and educational status.Keywords
Old, Psychology, Loneliness, Social Exclusion, Life Engagement