INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA ORTAÖĞRETİMDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER: PSİKOSOSYAL ALANDA YAŞANAN ZORLUKLAR, İHTİYAÇLAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ
(INTERNATIONAL STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION IN THE CONTEXT OF SCHOOL SOCIAL WORK: DIFFICULTIES, NEEDS AND FUTURE EXPECTATIONS İN THE PSYCHOSOCIAL FIELD )

Author : Adem KALEBAŞI    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2856-2871
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin psikososyal alanda yaşadığı sorun, ihtiyaç ve beklentilerini ortaya çıkarmaktır. Sorun ve ihtiyaçları derinlemesine keşfetme amacıyla araştırma nitel desenle tasarlanmıştır. Araştırma öncesi literatür taraması yapılmış ve sonrasında görüşme formu soruları hazırlanmıştır.  Araştırma verileri İstanbul ili Üsküdar ilçesinde yüksek sayıda uluslararası öğrenciye sahip olan imam hatip lisesinden rastgele seçilen 14 uluslararası öğrenci velisi ve uluslararası öğrencilerin derslerine giren 28 öğretmen ve okul idarecilerinden elde edilmiştir. Araştırma amaçlarına yönelik sorulardan gelen cevaplar psikososyal alanda yaşanan zorluklar, uyumu artırmaya yönelik çalışmalar ve gelecek beklentisi olmak üzere 3 tema altında kodlanmıştır.  Uluslararası öğrencilerin ailelere göre uluslararası öğrenciler zorbalığa maruz kalma, içe kapanma, dalga geçilme, telefon bağımlılığı ve okula devamsızlık gibi başlıklarda sorunlar yaşamaktadırlar. Uluslararası öğrencilerin derslerine giren öğretmen/ okul idarecilere göre ise uluslararası öğrenciler aileye özlem duyma, korunma ve desteklenme ihtiyacı, yalnızlık, kendi aralarında gruplaşma, akran baskısı, jest ve mimik kullanımı farklılıkları ve kültürel farklılıklar gibi psikososyal alanlarda çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen ve okul idarecilerinin uluslararası öğrencilere yaklaşırken öğrencilerin ihtiyacını gözeterek onlara destek vermesi ve ilgilenmesinin önemli olduğu görülmektedir. Aşırı negatif davranışlar gibi aşırı pozitif yaklaşımlarda sorun oluşturabilmekte ve diğer öğrencilerin tepkisini çekmektedir. Araştırma uluslararası öğrencilerin yaşadığı sorunların giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için okul sosyal servisi ve rehberlik birimleri tarafından uluslararası öğrencilere yönelik koruyu- önleyici programlar hazırlanması ve uygulanmasının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords
Okul, Psikososyal Alan

Abstract

The aim of this study is to reveal the psychosocial problems, needs and expectations of international students studying at secondary education level in Turkey. In order to explore the problems and needs in depth, the research was designed with a qualitative design. Before the research, a literature review was made and then interview form questions were prepared. The research data were obtained from 14 parents of international students randomly selected from the imam hatip high school, which has a significant number of international students in Üsküdar district of Istanbul, and 28 teachers and school administrators who attend the courses of international students. The answers from the questions for the research purposes were coded under 3 themes: difficulties experienced in the psychosocial field studies to increase adaptation and future expectations. According to the families of international students, international students experience problems such as being bullied, withdrawn, mocked, phone addiction and absenteeism from school. According to the teachers/school administrators who attend the classes of international students, international students experience various problems in psychosocial areas such as longing for family, the need for protection and support, loneliness, grouping among themselves, peer pressure, differences in the use of gestures and mimics, and cultural differences. According to the results of the research, it is seen that it is important for teachers and school administrators to support and take care of the international students' needs while approaching them. Excessively positive approaches, such as excessively negative behaviors, can also create problems and attract the reaction of other students. The research reveals that it is necessary to prepare and implement protective-preventive programs for international students by the school social service and guidance units in order to solve the problems experienced by international students and meet their needs.Keywords
School, Psychosocial Field