INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE YAPILAN YAŞLI PSİKOLOJİSİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLER VE MAKALELER (2000-2010) ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON GRADUATE THESIS AND ARTICLES ON THE PSYCHOLOGY OF THE ELDERLY MADE IN TURKEY (2000-2010) )

Author : Abdurrahman ÜNALAN    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Araştırma 2000-2010 arasındaki yıllarda yaşlı psikolojisi alanı ile ilgili yayımlanmış olan lisansüstü tezler ve makale çalışmalarındaki genel yönelimleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma çerçevesinde, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı ve Dergi Park veri tabanı taranmış ve 6 yüksek lisans tezi, 8 doktora tezi ve 7 makale olmak üzere toplamda 21 çalışma incelenmiştir. Yapılan çalışmada yayımlanan tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde en çok 2010 (n=5) yıllarında yayımlandığı görülmüştür. İncelenen yayımlanmış lisansüstü tezler ve makalelerde yaşlılık ve yaşam bağlılığı, iletişim psikolojisi, gelişim psikolojisi, depresyon / kaygı / ölüm kaygısı, adli psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikolojik ihtiyaçlar, dini inanç psikolojisi ve öz saygı olmak üzere 9 farklı konunun işlendiği görülmüştür. Çalışmadaki veriler analiz edilirken betimsel istatistik kullanılmıştır. Araştırmada yer alan çalışmalar liste halinde sunulmuştur.

Keywords
Yaşlı, Psikoloji, Bibliyografi, Yaşlı Psikolojisi, Analiz

Abstract
The research was carried out in order to determine the general trends in the postgraduate theses and articles published in the field of elder psychology between 2000-2010. Within the framework of the study, the database of YÖK National Thesis Center and Journal Park database were scanned and a total of 21 studies, including 6 master's theses, 8 doctoral theses and 7 articles, were examined. When the distribution of the theses published in the study is examined by years, it is seen that they were published mostly in 2010 (n=5). In the published postgraduate theses and articles examined, it was seen that 9 different topics were covered, including old age and life commitment, communication psychology, developmental psychology, depression / anxiety / death anxiety, forensic psychology, psychological counseling and guidance, psychological needs, religious belief psychology and self-esteem. While analyzing the data in the study, descriptive statistics were used. The studies included in the research are presented as a list.

Keywords
Elderly, Psychology, Bibliography, Elderly Psychology, Analysis