INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TURİZM SEKTÖRÜNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE SANAL GERÇEKLİK İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
(BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON AUGMENTED REALITY AND VIRTUAL REALITY IN THE TOURISM SECTOR )

Author : Erşan YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 78
Page : 3310-3321
    


Summary

Endüstri 4.0'ın temel unsurlarından olan Artırılmış Gerçeklik (AG) ve Sanal Gerçeklik (SG) uygulamaları turizm sektöründe turizm 4.0 kapsamında ön plana çıkmaya başlamıştır. AG ve SG uygulamalarının turizmin birçok alanında kullanılmaya başladığı görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; AG ve SG ile ilgili turizm sektöründe ulusal çapta yapılan bilimsel çalışmaların Bibliyometrik açıdan analiz edilmesidir. Araştırmanın amacı kapsamında; ulusal anlamda literatür taraması yapılmıştır. Taramalar sonucunda; elde edilen tez, bildiri, kitap ve makale türü bilimsel çalışmalar değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda; Türkiye’de turizm sektöründe AG ve SG kavramları ile ilgili yayınlanmış tez, bildiri, kitap ve makale gibi çalışmaların son 5 yılda yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmaların Turizm 4.0 çerçevesinde; genel turizmin geneli ile ilişkilendirildiği gibi, turizmim dallarıyla da ilişkilendirildiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmaların hem sayı olarak hem de konu çeşitliliği anlamında oldukça yetersiz olduğu görülmüştür. Turizm sektöründe AG ve SG konularında yapılan çalışmaların daha emekleme döneminde olduğu anlaşılmıştır. Ancak Turizm 4.0 ve Turizm 4.0’ın bir kavramı olan AG ve SG konusuyla ilgili çalışmaların artarak devam edeceği öngörülmektedir.Keywords
Turizm, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik ve Bibliyometrik Analiz

Abstract

Augmented reality (AR) and virtual reality (VR) applications, which are the basic elements of Industry 4.0, have started to come to the fore within the scope of tourism 4.0 in the tourism sector. It is seen that AR and VR applications have started to be used in many areas of tourism. In this context, the aim of the study is; Bibliometric analysis of national scientific studies related to AR and VR in the tourism sector. Within the scope of the research; A national literature review was conducted. As a result of the scans; Scientific studies such as theses, papers, boks, and articles were evaluated. At the end of the research; It has been determined that studies such as theses, papers, boks, and articles published on the concepts of AR and VR in the tourism sector in Turkey have been made in the last 5 years. Within the framework of Tourism 4.0 of the studies; It has been determined that it is associated with general tourism as well as with the branches of tourism. It has been observed that the studies carried out are quite insufficient in terms of both number and subject diversity. It has been understood that studies on AR and VR in the tourism sector are still in their infancy. However, it is anticipated that studies on AR and VR, which are a concept of Tourism 4.0 and Tourism 4.0, will increasingly continueKeywords
Tourism, Augmented Reality, Virtual Reality and Bibliometric Analysis