INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN ERBAA NARİNCE BAĞ YAPRAĞI’NIN GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(GEOGRAPHİCALLY MARKED PRODUCT ERBAA NARİNCE LİNK LEAF ASSESSMENT WİTHİN THE SCOPE OF GASTRONOMY TOURİSM )

Author : Olcay Özışık YAPICI    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 77
Page : 3153-3163
    


Summary

Bağcılık faaliyetleri gerek dünyada gerekse ülkemizde çok eski yıllardan beri yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında coğrafi işaret tesciline sahip gastronomik bir ürün olan Tokat Erbaa Narince Bağ yaprağının özellikleri ve bu ürünün turistik amaçlı gastronomide kullanımının bilimsel bir çerçevede değerlendirilmesi planlanmıştır. Erbaa’da bağcılık faaliyetlerinin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesine yönelik olarak bağcıların görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Çalışma öncesinde araştırmacı tarafından üretim, bağcılığın sorunları, turizm ve devlet teşvikleri şeklinde 4 tema belirlenmiştir. Belirlenen temalardan oluşturulan kodlar sonrasında alan uzmanlarından yararlanarak görüşme soruları hazırlanmıştır. Veriler Erbaa ilçe merkezinde ve köylerde bağcılık yapan 15 kişi ile görüşmeler neticesinde ses kaydı alınarak elde edilmiştir. Görüşmeler sonrasında elde edilen kayıtlar yazılı hale getirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre bölgedeki bağcılar gastronomi kelimesini duyduklarını ve bağcılık faaliyetleri sonucu elde edilen bağcılık ürünlerinin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesinin hem bölgeye hem de ülkeye katkı sağlayacağını düşünmektedir.Keywords
Bağcılık, Coğrafi İşaretli Ürün, Gastronomi Turizmi

Abstract

Viticulture activities have been carried out both in the world and in our country since ancient times. Within the scope of this study, it is planned to evaluate the properties of Tokat Erbaa Narince Vineyard leaf, which is a gastronomic product with geographical indication registration, and the use of this product in gastronomy for touristic purposes in a scientific framework. It is aimed to get the opinions of the viticulture in Erbaa regarding the evaluation of viticulture activities within the scope of gastronomic tourism. Before the study, 4 themes were determined by the researcher as production, problems of viticulture, tourism, and government incentives. After the codes were created from the determining themes, interview questions were prepared by making use of field experts. The data were obtained by audio recording as a result of interviews with 15 people who grow viticulture in Erbaa town center and villages. The records obtained after the interviews were put into written form. According to the findings, the viticulturists in the region think that they have heard the word gastronomy and that the evaluation of viticulture products obtained as a result of viticulture activities within the scope of gastronomy tourism will contribute both to the region and the country.Keywords
Viticulture, Geographical Indication Product, Gastronomy Tourism