INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HAVACILIK ÇALIŞANLARININ BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: FRAPORT TAV ANTALYA HAVALİMANI ÖRNEĞİ
(EXAMINING THE MINDFULNESS LEVELS OF AVIATION EMPLOYEES ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES: THE CASE OF FRAPORT TAV ANTALYA AIRPORT )

Author : Mustafa CANBEK  ; Musa GÜNGÖREN & Engin KANBUR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 77
Page : 3215-3221
    


Summary

Gelişen ve değişen yenidünya düzeni ile birlikte havacılık sektörü de gelişmekte ve değişmektedir. Havacılık sektöründe yaşanan bu değişim birçok olumlu ve olumsuz durumu beraberinde getirmektedir. Olumlu olayları artırmanın olumsuz olayları da ortadan kaldırmanın veya etkisini azaltmanın yolunun çalışanların bilinçli farkındalık düzeyleri ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Amaç ? Bu çalışmada havacılık çalışanlarının bilinçli farkındalık düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Tasarım / Metodoloji / Yaklaşım ? Araştırmanın verileri Fraport TAV Antalya Havalimanı işletmesinin 259 çalışanı üzerinden çevrimiçi anket yöntemiyle 2021 Eylül ayında toplanmıştır. Anketin ilk kısmında çalışanların demografik özelliklerine ilişkin sorular yer alırken, ikinci kısmında ise bilinçli farkındalık düzeylerine ilişkin sorular yer almaktadır. Araştırmada “Bilinçli Farkındalık Ölçeği” kullanılmış olup, ölçeğin güvenirlik değeri 0,85 olarak belirlenmiştir. Havacılık çalışanlarının bilinçli farkındalık düzeylerinin demografik özelliklerine göre nasıl farklılaştığını belirlemek için varyans ve t-testi analizleri kullanılmıştır. Bulgular ? Bulgulara göre, havacılık çalışanlarının bilinçli farkındalık düzeyleri onların yaş ve toplam kıdeme göre farklılaşmakta, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, idari görev, çalışma şekli ve firmadaki kıdem açısından herhangi bir farklılık göstermemektedir. Özgünlük / Değer ? Havaalanlarının hassas çalışma düzeni içerisinde çalışanların her türlü olay ve duruma karşı yüksek düzeyde hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Bu da demografik özelliklerin bilinçli farkındalık düzeylerinde sınırlı bir farklılık göstermesini açıklamaktadır. Farklı havaalanlarında farklı demografik değişkenlerle yapılacak yeni araştırmalar, çalışanların bilinçli farkındalık düzeylerinin nasıl farklılaştığını açıklamada elverişli veriler elde etmeyi sağlayabilir.Keywords
Bilinçli Farkındalık, Demografik Değişkenler, Havacılık Çalışanları

Abstract

Along with the world order, the aviation industry is also developing and changing. This change in the industry brings many positive and negative aspects. It is thought that the way to increase positive events and to eliminate negative events or to reduce their effects may be related to the level of mindfulness of the employees.

Aim: In this study, it is aimed to investigate whether the mindfulness levels of aviation employees differentiate according to their demographic characteristics.

Design / Methodology / Approach: Data of the research were collected from 259 employees of Fraport TAV Antalya Airport by online survey method in September 2021. The first part of the survey includes questions about the demographic characteristics of employees, while the second part contains questions about the level of mindfulness. The "Mindful Attention Awareness Scale" was used in the study, and the reliability value of the scale was determined as 0,85. Variance and t-test analyses were used to determine how the mindfulness levels of aviation employees differentiate according to their demographic characteristics.

Findings - Findings indicate that the mindfulness levels of aviation employees significantly differ depending on age and total seniority, however, there is no significant difference depending on gender, marital status, education, managerial responsibility, working style, and seniority in the organization.

Originality / Value: In the context of the sensitive work environment of airports, employees are expected to pay attention to each case and the situation they encounter while they are working. This can be an explanation why demographic variables exhibit limited significant differences at their mindfulness levels. New researches with different demographic variables in different airports can generate available data to observe how mindfulness levels of employees are distinguishedKeywords
Mindfulness, Demographic Variables, Aviation Employees