INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MODERN DÜNYADA YALNIZLAŞAN İNSANIN SAHTE MESİHİ: YALNIZLIK VE KULLANIM ÖRÜNTÜLERİ İLE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE FAKE MESSIAH OF THE LONELY HUMAN IN THE MODERN WORLD: THE RELATIONSHIP BETWEEN LONELINESS AND PATTERNS OF USAGE AND SMARTPHONE ADDICTION )

Author : Enes BAL  & Şükrü BALCI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 77
Page : 3222-3236
    


Summary

Akıllı telefon bağımlılığı sosyal ilişkilerin aksamasına, iş ve akademik performansın düşmesine, konsantrasyon kaybına, fiziksel ve ruhsal olarak çeşitli olumsuzlukların yaşanmasına yol açan sorunlu bir telefon kullanımına karşılık gelmektedir. İşlevsel özelliklerinden farklı olarak gündelik yaşamın sıkıntılarından uzaklaşmak ve yalnızlığı gidermek için akıllı telefonların sorunlu kullanımı küresel bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatüre bakıldığında teknolojik bağımlılıklar ve akıllı telefon bağımlılığı üzerine yapılan pek çok çalışmanın gerçekleştirildiği görülmektedir. Benzer bir sorunsala odaklanan bu çalışma ise akıllı telefon bağımlılığı konusunu yalnızlık değişkeni üzerinden tartışmak amacıyla dizayn edilmiştir. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde eğitim gören 481 öğrenciden online veriler toplanmıştır. Çalışmanın en önemli sonucu; öğrencilerin yalnızlık düzeyi ile akıllı telefon bağımlılığı arasında pozitif anlamlı ilişkinin olduğudur. Yine katılımcıların günlük akıllı telefon kullanım süresi arttıkça bağımlılık düzeylerinde de bir artış gözlemlenmektedir.Keywords
Akıllı Telefon, Bağımlılık, Yalnızlık, İlişki, Kullanım Örüntüsü, Üniversite Gençliği.

Abstract

Smartphone addiction corresponds to a problematic phone use that leads to disruption of social relations, decreased work and academic performance, loss of concentration, and various physical and mental problems. Apart from its functional features, the problematic use of smartphones to get away from the troubles of daily life and to relieve loneliness is a global problem. Looking at the literature, it is seen that many studies on technological addictions and smartphone addiction have been carried out. This study, which focuses on a similar problem, was designed to discuss the subject of smartphone addiction over the loneliness variable. In this study, in which the quantitative research method was used, online data were collected from 481 students studying at Necmettin Erbakan University. The most important result of the study; there is a positive significant relationship between students' loneliness level and smartphone addiction. Again, as the daily smartphone usage time of the participants' increases, an increase is observed in their addiction levelsKeywords
Smartphone, Addiction, Loneliness, Relationship, Pattern of Usage, University Youth.