INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ŞİDDETİ TANIMLAMAK: GENİŞ TABANLI BİR YAKLAŞIM
(DEFINING VIOLENCE: A BROAD-BASED APPROACH )

Author : Ali Rıza GÜL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 77
Page : 3164-3178
    


Summary

Bu çalışmada şiddet kavramı muhtevası ve türleri itibariyle ele alınmakta, önceki tanımlar eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirildikten sonra kavramın genel geçer unsurlarından hareketle geniş tabanlı yeni bir tanıma ulaşılması amaçlanmaktadır. Sözlükte “güç, kuvvet, yiğitlik, sertlik, aşırılık, kabalık, acımasızlık, zorbalık, gaddarlık, saldırı, saldırganlık, tecavüz” gibi anlamlara gelen şiddet kelimesi, teknik bir tabir olarak genellikle “güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmelerine neden olan bireysel ya da toplu hareketlerin tümü” anlamında kullanılmaktadır. Bununla birlikte hem tarif hem de kapsam itibariyle ideolojik, siyasal, iktisadi vb. çeşitli nedenlerle değişkenlik arz etmekte, ikiyüzlü, çifte standartlı ve tutarsız bir karaktere bürünmektedir. Üzerinde uzlaşılan tek nokta şiddetin, kuvvet, kuvvetin amaçlı kullanımı, şiddeti uygulayan, şiddete maruz kalan ve sonuç şeklinde beş maddede toplayabileceğimiz unsurlarının bulunduğudur. Bunlardan hareketle, biz şiddet kavramını “gücün bir kişi, grup veya toplum tarafından insanlara karşı haklı nedenlere dayansın ya da dayanmasın ifrata varacak biçimde kullanılması” şeklinde tanımlayabiliriz. Bizim bu tanımımız, şiddetin kişisel veya toplumsal, fiziksel veya psikolojik, meşru veya gayrimeşru vb. her türünü kapsamaktadır.Keywords
güç, şiddet, terör, zorbalık, çatışma, kaos

Abstract

In this study, the concept of violence is discussed in terms of its content and types, and after the previous definitions are critically evaluated, it is aimed to reach a broad-based new definition based on the common elements of the concept. The word violence, which means "power, strength, valor, hardness, extremism, rudeness, ruthlessness, bullying, brutality, attack, aggression, rape" in the dictionary, is generally used in the sense of “all individual or collective actions that cause physical or mental harm to people by applying force and pressure” as a technical term. However, it changes for various ideological, political, economic reasons, etc. and gains a hypocritical, double-standard and inconsistent character in terms of both definition and scope. The only agreed point is that violence has elements such as "force, purposeful use of force, a perpetrator of violence, exposed to violence and the result", which we can collect in five items. Based on these, we can define the concept of violence as “the excessive use of power by a person, group or society against people with or without justified reasons”. This definition includes all forms of violence, personal or social, physical or psychological, legitimate or illegitimate, etc.Keywords
power, violence, terror, tyranny, conflict, chaos