INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ORTAK BİLGİ YAPILANDIRMA MODELİNE GÖRE TASARLANAN ÖĞRENME ORTAMININ 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI ÜZERİNE ETKİSİ
(EFFECTS OF THE LEARNING ENVIRONMENT DESIGNED ACCORDING TO COMMON KNOWLEDGE CONSTRUCTION MODEL ON 5TH GRADE STUDENTS’ NATURE OF SCIENCE )

Author : Hasan BAKIRCI  & Sibel ÇÇİÇEK  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 15
Page : 1960-1974
681    438


Summary

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nın vizyonunun gerçekleşmesinde, öğrencilerin bilimin doğası konusunda yeterli görüşe sahip olmaları önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda öğrenme ortamlarında kullanılan öğretim modellerden birisinin de Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM) olduğu görülmektedir. Bu modelin temel noktalarından birisi de bilimin doğası üzerine odaklanmış olmasıdır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; OBYM’ ye göre tasarlanan öğrenme ortamının beşinci sınıf öğrencilerinin “Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım” ünitesi kapsamında bilimin doğası üzerinde etkisini araştırmaktır. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Van il merkezinde bir ortaokulda beşinci sınıfta öğrenim gören 32 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, ön test-son test desenli basit deneysel yöntem kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Bilimin Doğası Üzerine Görüşler Anketi (BİDGA) ve Bilimin Doğası Unsurları Öğrenci Mülakatı" (BİDUM) kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde, bağımlı t-testi ile frekans ve yüzde tabloları kullanılmıştır. Nitel veriler ise, betimsel analize tabi tutularak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; bilimin doğası konusunda öğrencilerin çoğunluğunun uygulamadan önce görüşleri zayıf ve değişken düzeyde iken, uygulamadan sonra öğrenci görüşlerinin yeterli düzeyde toplandıkları tespit edilmiştir. Bilimin doğası konusunda öğrencilerin, deneysel ve kesin olmayan unsurda gelişiminin en fazla olduğu görülürken, en az gelişimlerinin ise öznel, sosyal ve kültürel unsurlarında olduğu görülmüştür. OBYM’ye dayalı öğrenme ortamının beşinci sınıf öğrencilerinin bilimin doğası görüşleri üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Ortak bilgi yapılandırma modeli, Bilimin doğası, Beşinci sınıf öğrencileri.

Abstract

It is crucial that students have sufficient views on the nature of science in the realization of the vision of the Science Curriculum. In recent years, it is seen that one of the teaching models utilized in learning environments is the Common Knowledge Construction Model (CKCM). One of the main points of this model is that it is focused on the nature of science. The purpose of this present investigation was to examine the impact of fifth-grade students on the nature of science within the context of the "Traveling and Knowing the World of Life" unit of the learning environment designed according to CKCM. The study was conducted with 32 fifth grade students in a middle school in Van province centre during the 2016-2017 academic year. One group pretest-posttest experimental design was used in the present study. “Views of Nature of Science Questionnaire” (VNOS) was applied as a data collection tool. Next, it was conducted a semi-structured interview regarding elements of Nature of Science (ENOSSI). The quantitative data were analyzed using dependent t-test and descriptive statistics (mainly frequency and percentage tables) and the content analysis was utilized for the qualitative data. According to the findings of the investigation; it was seen that the opinions of the students were more sufficiently knowledge about nature of science after the application while the most of the students’ views on the nature of science were weak and variable at the beginning of the study. Furthermore, the most development of the students was experimental and uncertain factors in the nature of science while the least development of the participants was subjective, social and cultural elements of nature of science. Hence, it might be said that the conducting of the CKCM-based learning environment have influential on the fifth-grade students’ views on nature of science.Keywords
Common knowledge construction model, nature of science, 5th grade students’