INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HZ. ÖMER’İN NASLARA YAKLAŞIMI
(HZ. OMAR'S APPROACH TO THE TENETS )

Author : Abdurrahim TAYLAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 78
Page : 3391-3400
    


Summary

Bu çalışma Hz. Ömer’in (r.a.) Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yaşamı boyunca Kuran’dan anladığı, yaşadığı, söylediği, başka bir sahabeden görüp de uygun bulduğu kısacası O’nun (s.a.v.) sünneti doğrultusunda vermiş olduğu hükümlerin yaklaşımsal açıdan değerlendirilmesinden ibarettir. Hz. Ömer’in (ra.) Kendisinin de Kur’an-ı Kerim’den anladığı ahkâm muhakkak vardı. O hiç şüphesiz bir kadı idi. Buna Hz. Ali (ra) gibi diğer sahabeler de itiraz etmediler. Hakeza O sert mizacıyla, bir despotizm öncüsü de değildi. Tam tersine akli muhakeme harikası bir şahsiyet olduğu bu çalışma boyunca görülmektedir. Zira Hz. Ömer, yeri gelince kendi verdiği bir hükmü bir kölenin irşadıyla terk edebiliyordu. Dolayısıyla onun naslara yaklaşımının akıl ve nakil yönünden tam bir muvazene içerisinde olduğu görülmektedirKeywords
Hukuk, İslam Hukuku, Hz. Ömer, Nas

Abstract

This study consists of the evaluation of Hz. Omar's understandings from Qur'an and the provisions that were made by The Prophet (p.b.u.h) in accordance with His (p.b.u.h.) apprehensions from Qur'an, the provisions He (p.b.u.h.) had experienced Himself (p.b.u.h.) or found appropriate when it was made by another companion, shortly with His (p.b.u.h) Sunnah, in a perspective respect. Certainly there were provisions that Hz. Omar understood from Qur’an as well. He was undoubtedly a judge. Other companions such as Hz. Ali didn’t object to this. Likewise, he was not a forerunner of despotism, with his harsh temperament. On the contrary, it is seen throughout this study that he is a person who is a wonder of mental reasoning. For when the time came, he could leave a decision he had made himself with the advice of a slave. Therefore, it seems that his approach to the problems was in complete array from the point of view of reason and narration.Keywords
Law, Islamic Law, Hz. Omar, Nas