INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE
(TURKEY IN TERMS OF GLOBAL COMPETITION )

Author : Veysel ERAT  & Yahya DEMİRKANOĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 78
Page : 3401-3407
    


Summary

Rekabet, içinde bulunduğumuz yüzyılı ekonomik açıdan tanımlayan en önemli kavramlar arasındadır. Küreselleşmenin de etkisiyle devletleri ilgilendiren birçok konu gibi rekabet için de küresel hesaplamalar yapılmaktadır. Ekonomik istikrar, eğitim, sağlık, finans, emek ve ürün piyasalarının etkinliği, teknolojik gelişmişlik ve inovasyon gibi ekonomiyi doğrudan ilgilendiren verilerle oluşturulan Küresel Rekabet Endeksi bu kapsamda hazırlanan ve ülkelerin yakından takip ettiği önemli bir kaynaktır. Türkiye dünyanın ilk yirmi ekonomisi arasında yer almasına rağmen dünya rekabet endeksinin verilerine göre 50-60 sıralarında yer almaktadır. Bu çalışma Türkiye’nin rekabet potansiyeline etki eden faktörler üzerinden genel olarak dünyadaki yerini, özelde endekste yer alan gelişmiş ülkeler ile karşılaştırma yaparak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma üç ana bölümde kurgulanmıştır. Girişte rekabetin içinde bulunduğumuz dönemdeki önemi, birinci bölümde rekabetin küresel göstergeleri, ikinci bölümde Türkiye’nin rekabet düzeyine etki eden faktörler incelenmiştir. Son bölümde karşılaştırma yapılmış ve Türkiye’nin sıralamasına etki eden alanlar ortaya konmuştur.Keywords
Türkiye, Rekabet, Global Rekabet Endeksi.

Abstract

Competition is one of the most important concepts that define the century in which we are living in economic terms. Global computations are made for competition, which is also the case for many topics that are the concern of many states with the impact of globalization. The Global Competition Index, which is created with the data that are directly related to the economy like the technological development, innovation, efficiency of economic stability, education, health, finance, effort, and product sectors, is prepared in this context and is an important source followed closely by countries. Although Turkey is among the first 20 economies of the world, it is in the 50-60 band according to the data of the Global Competition Index data. This study aims to compare the place of Turkey in the world over the factors that influence its competition potential in general, specifically by comparing it with developed countries. The study was designed in three main sections. In the introduction, the importance of competition in the current period is explained. In the first part, global indicators of competition are examined. In the second part of the competition level factors affecting Turkey were discussed. The last section made comparison acting on Turkey’s ranking areas were revealedKeywords
Turkey, Competition, Global Competition Index.