INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KİRALAMA İŞLEMLERİ VE TFRS 16 ‘NIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
(LEASING TRANSACTIONS AND INNOVATIONS OF TFRS 16 )

Author : Ali ANTEPLİ  & Memiş KARAER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 78
Page : 3419-3428
    


Summary

2013 yılında uygulamaya konulan yeni Türk Ticaret Kanunu ile halka açık şirketler, finans kuruluşları, sigorta ve emeklilik kuruluşları dışındaki işletmelerde TFRS’leri uygulama imkanına kavuşmuştur. Böylece denetime tabi olan işletmeler TFRS uygulama oranı dikkate alındığında Türkiye’deki büyük işletmelerin raporlamalarında TFRS’lerin yaygın olarak uygulandığı görülmektedir. TFRS 16 yürürlüğe girmeden kiralama işlemleri bilanço dışı kalmaktaydı. Bu standartla birlikte kiralama işlemleri bilançoya alınmakta, bu yüzden Kar Zarar Tablosunda ve Nakit Akış Tablosunda kira giderlerine yer verilmeyerek faiz ve amortisman isimleri ile raporlanmaktadır. Çalışmamızın konusu, TFRS 16 Kiralama standardının, kiralama muhasebesini kiracılar açısından radikal bir şekilde değiştirecek olan standardın ayrıntılarına ve getirdiği yenilikler üzerine örnek muhasebe kayıtlarına yer verilmektedir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Kiralama, Muhasebe Standartları, TFRS 16

Abstract

With the new Turkish Commercial Code, which was put into effect in 2013, it has gained the opportunity to apply TFRSs in businesses other than publicly traded companies, financial institutions, insurance and pension institutions. Thus, when the TFRS application rate of the enterprises subject to audit is taken into account, it is seen that TFRSs are widely applied in the reporting of large enterprises in Turkey. Before TFRS 16 came into force, lease transactions were off the balance sheet. With this standard, leasing transactions are included in the balance sheet, therefore, rent expenses are not included in the Profit Loss Statement and Cash Flow Statement, and they are reported with the names of interest and depreciation. The subject of our study is the details of the TFRS 16 Lease standard, which will radically change the lease accounting for the lessees, and the sample accounting records on the innovations it bringsKeywords
Keywords: Leasing, Accounting Standards, TFRS 16